Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja 10(20)/0,4 kV spojnih kabelskih vodova za priključak TS 10(20)/0,4 kV „Vodocrpilište – Đurđevac 2“

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000045
URBROJ: 2137/1-05/110-16-0005
Đurđevac, 19.02.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Distribucijsko područje Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32, OIB 46830600751, zastupan po E.G.S.- Elektrograditeljstvo d.o.o., Alberta Fortisa 10, Zagreb – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja 10(20)/0,4 kV spojnih kabelskih vodova za priključak TS 10(20)/0,4 kV „Vodocrpilište – Đurđevac 2“, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3379, 3380, 3381/1, 3364 i 153, k.o. Đurđevac I i na katastarskim česticama k.č.br. 7199/3, 762/4, 7199/1, 7200/1, 4922/4, 7433, 4923/3, 7475/1, 7198/10, 7200/2 i 205/3, k.o. Đurđevac II (Đurđevac, Ulica Pavleka Miškine i Ulica bana Jelačića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.03.2016 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Đurđevac, Stjepana Radića 1, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA:
Mirjana Leščan , građ.teh. ,v.r.