Javni poziv za uvid u spis predmeta -građenje građevine gospodarske namjene (farma kapaciteta 30000kom brojlera u jednom proizvodnom ciklusu)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/79
URBROJ: 2137/1-05/207-17-5
Križevci, 11.01.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA KOVAČIĆ, vlasnik KRISTINKA KOVAČIĆ, HR-48269 ŠOPRON, ŠOPRON 42

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine gospodarske namjene (farma kapaciteta 30000kom brojlera u jednom proizvodnom ciklusu), 2. skupine,

na građevinskoj čestici oznake k.č.br.1080/5 (nastala formiranjem od cijele k.č.br.1077, dijela k.č.br.1079/1, 1080/2, cijele k.č.br.1080/3, 1080/4, 1080/5, 1080/6, 1013/6, 1013/7, 1013/10, dijela k.č.br.1014/2, cijele k.č.br.1015/1, 1016/2 k.o. Kalnik) k.o. Kalnik (Šopron, ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.01.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – u prostorijama ovog upravnog tijela u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I, soba 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Darko Žarković, ing.građ.