Javni poziv za uvid u spis predmeta Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  • zahvat u prostoru – izgradnja odorizacijske stanice “Molve” sa spojnim plinovodom, infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina , 3. skupine,

     na građevnoj čestici  k.o. Molve, k.č.br. 1451/3 i k.č.br. 1483, lokacija – Molve, Novakovićeva ulica.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.09.2014. godine od 08:00 do 10:00  sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, prizemlje, soba 27.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000009
URBROJ: 2137/1-04/102-14-0009
Đurđevac, 10.09.2014. godine

VODITELJICA PODODSJEKA UNUTAR ISPOSTAVE U ĐURĐEVCU
Elizabeta Čmrlec, bac.arch., v.r.