Javni poziv za tekući projekt – T100017 Poticanje kontrole plodnosti tla

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

Javni poziv
Tekući projekt – T100017
Poticanje kontrole plodnosti tla

 I.

Opći dio

 Subvencioniranje kontrole plodnosti tla na području Koprivničko-križevačke županije, ostvaruju korisnici u 2012. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

 II.

Korisnici poticanja kontrole plodnosti tla

Korisnici poticanja kontrole plodnosti tla su fizičke i pravne osobe koji imaju prebivalište ili sjedište na području Koprivničko – križevačke županije, te su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nosioci ili članovi.  

Ukoliko na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je prebivalište korisnika subvencije, postoji subvencija za istu namjenu, korisnik ne može koristiti istu po ovom Tekućem projektu, osim u dijelu koji čini puni iznos subvencije, ukoliko se subvencionira samo dio iznosa cijene kemijske analize tla.       

 III.

Svrha poticanja redovite kontrole plodnosti tla

 Svrha poticanja kontrole plodnosti tla, je utvrđivanje osnovnih agrokemijskih svojstava tla s ciljem utvrđivanja parametara plodnosti i preporukama za povećanje plodnosti od strane ovlaštenog laboratorija.

 IV.

Iznos i način plaćanja

U 2012. godini poticanje kontrole plodnosti tla vršiti će se subvencioniranjem cijene kemijske analize tla, izvršene od ovlaštenog laboratorija, u punom iznosu.                 

Sredstva subvencije doznačiti će se na račune korisnika subvencije koji zadovolje uvjete propisane Mjerilima i kriterijima za provođenje Tekućeg projekta poticanja redovite kontrole plodnosti tla na području Koprivničko – križevačke županije u 2012. godini.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.09.2012 godine.

 V.

Mjerila i kriteriji za zadovoljavanje uvjeta subvencije

 1. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisane u    Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 2. Subvencioniranje kemijske analize plodnosti tla vršiti će se za sljedeće  kulture i minimalne površine:
 • šećerna repa 1 ha;
 • duhan 0,25 ha;
 • uljarice 1 ha;
 • ostalo industrijsko bilje 1 ha;
 • povrće 0,25 ha;
 • krumpir 1 ha;
 • lucerna 1 ha;
 • ljekovito bilje 1 ha;
 • vinogradi 0,25 ha;
 • voćnjaci i hmelj 0,5 ha;
 • jagode 0,25 ha;
 • cvijeće 0,25 ha;
 • zaštićeni prostori 500 m

3.    Kemijska analiza tla mora biti izvršena od strane ovlaštenog laboratorija. U razmatranje će se uzimati i analize iz 2011. godine koje su rađene nakon 01.09.2011. godine.

VI.

Dokumentacija

 Dokumentacija koju prilaže podnositelj zahtjeva za subvenciju redovite kontrole plodnosti tla:

  1. Obrazac zahtjeva „Kontrola plodnosti tla“; T 100017;
  2. Kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva ili neki drugi dokument na osnovu kojeg se može utvrditi da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  3. Kopija računa o plaćenoj kemijskoj analizi tla;
  4. Kopija kemijske analize tla;
  5. Izjava da su ili će biti sve navedene čestice iz ovog Zahtjeva zasijane/zasađene kulturom kako je navedeno u ovom Zahtjevu i da se kemijska analiza tla odnosi na navedene čestice.

 VII.

Podnošenje zahtjeva

Obrasci zahtjeva za subvenciju redovite kontrole plodnosti tla mogu se podići u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravni odjel za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, A. Nemčića 5, soba br. 60/II ili na www.arhiva.kckzz.hr rubrika JAVNI POZIVI.

Pravilno popunjeni zhtjevi sa svom pripadajućom dokumentacijom mogu se poslati poštom na navedenu adresu sa naznakom „SUBVENCIONIRANJE KEMIJSKE ANALIZE TLA“ ili osobno dostaviti u Koprivničko – križevačku županiju.  

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 048/658-189.

KLASA:320-01/12-01/26
URBROJ:2137/1-05/07-12-02
Koprivnica, 7. svibanj, 2012.

ŽUPAN: Darko Koren ing. građ., v.r.