Javni poziv za tekući projekt T 100043 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Zaključno s 28.03. 2017. ne primaju se više zahtjevi za tekući projekt: T 100043 radi primitka broja zahtjeva u višem iznosu od rezerviranih sredstava u proračunu.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu


Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16 i 21/16), članka 8.Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj, (KLASA:400-06/16-01/31, URBROJ:  2137/1-04/10-16-14, od 14. prosinca 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
Za tekući projekt: T 100043
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG  ZEMLJIŠTA

I.

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, kupnja poljoprivrednih površina koje graniče sa površinama u vlasništvu korisnika i operativni troškovi komasacije poljoprivrednog zemljišta. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Subvencionirati će se 50%, ali ne više od 50.000,00 kuna od prihvatljivih troškova prema priloženom zahtjevu po korisniku u proračunskoj godini i ne više od kupnje 3 ha poljoprivrednog zemljišta, uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, nakon izvršene potpore male vrijednosti.
 4. Zahtjev za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta podnosi se jednom godišnje.
 5. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
 6. Kupljeno poljoprivredno zemljište mora ostati u vlasništvu korisnika subvencije najmanje 5 godina.
 7. Zahtjev se podnosi jednom godišnje.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Kopije ugovora o kupnji i/ili kopija računa operativnih troškova za uređenje imovinsko pravnih odnosa;
 2. Dokaz o plaćanju po računima/ugovorima;
 3. Rješenje porezne uprave o plaćanju poreza na promet nekretnina,
 4. Dokaz o plaćanju poreza na promet nekretnina,
 5. Kopija žiro računa/IBAN;
 6. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 7. Kopija katastarskog plana
 8. Izvod iz posjedovnog lista kupljene ili zamijenjene katastarske čestice;
 9. Izvod iz posjedovnog lista katastarske čestice koja graniči sa kupljenom/zamijenjenom česticom;
 10. Rješenje Općinskog suda o uknjižbi prava vlasništva;
 11. ZK uložak okrupnjenog poljoprivrednog zemljišta;
 12. Izjava o potpori male vrijednosti.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 22. prosinca 2017. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100043»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa za operativne troškove.

VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a obavijest o Javnim pozivima u Glasu Podravine i Prigorja. Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-02/17-01/22
URBROJ:2137/1-04/13-17-1
Koprivnica, 24. ožujka 2017. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.