Javni poziv za Tekući projekt T 100039 poticanje apliciranja kapitalnih projekata malog i srednjeg poduzetništva (MSP) na korištenje sredstava EU fondova na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, kapitalni projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata, KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/06-14-5 od 26. studenog 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100039 POTICANJE APLICIRANJA KAPITALNIH
PROJEKATA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA (MSP) NA KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA
na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane tvrtke, obrtnici i zadruge (u daljnjem tekstu: gospodarski subjekti) da u skladu s tekućim projektom T 100039 Poticanje apliciranja kapitalnih projekata malog i srednjeg poduzetništva (MSP) na korištenje sredstava EU fondova za koji je rezervirano 60.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

Gospodarskim subjektima kao podnositeljima zahtjeva, subvencionira se izrada popratne dokumentacije potrebne za prijavu projekata, koji se provode ili će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije, na odgovarajuće fondove za financiranje sredstvima Europske unije ili javne pozive za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe projekata kod ministarstava Vlade Republike Hrvatske.

Pod pojmom popratne dokumentacije podrazumijeva se sva dokumentacija koju je za pripremu EU projekata do aplikacije na odgovarajući javni poziv potrebno izraditi nakon dobivanja građevinske dozvole kao što su studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ocjena prihvatljivosti planova i zahvata, procjena utjecaja zahvata na okoliš i dr..

Sufinancirati će se 30% troškova izrade popratne dokumentacije projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, ali ne više od 10.000,00 kn.

PDV nije prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućeg projekta.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev – poticanje apliciranja kapitalnih projekata MSP na korištenje sredstava EU fondova (obrazac T 100039),
  2. Preslika izrađenih dokumenata,
  3. Preslika računa ovlaštene tvrtke za izradu popratne dokumentacije s dokazom o izvršenom plaćanju,
  4. Preslika projektne aplikacije ili projektnog prijedloga,
  5. Potvrda o predaji projekta na javni poziv za korištenje bespovratnih izvora sredstava.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 11.12.2015. godine na adresu:
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Rješenje o isplati subvencije temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr i tjednom listu Glas Podravine i Prigorja.
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/15-01/3
URBOJ:2137/1-03/06-15-1
Koprivnica, 22. siječnja 2015.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ., v.r.