Javni poziv za tekući projekt: T – 100039 Poticanje apliciranja kapitalnih projekata malog i srednjeg poduzetništva (msp) na korištenje sredstava eu fondova na području koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

 Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014 godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13)  i točke IV Programa  1006 Konkurentno gospodarstvo, tekući projekt T 100039 Poticanje apliciranja kapitalnih projekata malog i srednjeg poduzetništva (MSP) na korištenje sredstava EU fondova, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/06-14-4 od 25. ožujka 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

ZA TEKUĆI PROJEKT T 100039
POTICANJE APLICIRANJA KAPITALNIH PROJEKATA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA (MSP) NA KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA

na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane tvrtke, obrtnici i zadruge (u daljnjem tekstu:gospodarski subjekti) da u skladu s tekućim projektom T 100039 Poticanje apliciranja kapitalnih projekata malog i srednjeg poduzetništva (MSP) na korištenje sredstava EU fondova, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/06-14-4 od 25. ožujka 2014. godine, za koji je rezervirano 90.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

Gospodarskim subjektima kao podnositeljima zahtjeva, subvencionira se izrada popratne dokumentacije potrebne za prijavu projekata, koji se provede ili će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije, na odgovarajuće fondove za financiranje sredstvima Europske unije ili javne pozive za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe projekata kod ministarstava Vlade Republike Hrvatske.

Pod pojmom popratne dokumentacije podrazumijeva se sva dokumentacija koju je za pripremu EU projekata do aplikacije na odgovarajući javni poziv potrebno izraditi nakon dobivanja građevinske dozvole kao što su studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ocjena prihvatljivosti planova i zahvata, procjena utjecaja zahvata na okoliš i dr..

Subvencionirati će se 30% troškova izrade popratne dokumentacije projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, ali ne više od 10.000,00 kn.

Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućeg projekta.

 III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev  – poticanje apliciranja kapitalni projekata MSP na korištenje sredstava EU fondova (obrazac T 100039),
  2. Kopija izrađenih dokumenta,
  3. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu popratne dokumentacije s dokazom o izvršenom plaćanju,
  4. Kopija projektne aplikacije ili projektnog prijedloga,
  5. Potvrda o predaji projekta na javni poziv za korištenje bespovratnih izvora sredstava.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 12.12.2014. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Antuna Nemčića 5.

48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 V.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

 VI.

 Ovaj Javni poziv objavljuje se u tjedniku „Glas Podravine i Prigorja“ i na internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail: jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/14-01/8
URBOJ:2137/1-03/06-14-1
Koprivnica, 09. travnja 2014.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ., v. r.