Javni poziv za tekući projekt: T–100030 Poticanje opremanja objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda: mlijeko, sirevi, vino, mesne prerađevine, rakije i med

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/16-14/12, od 25. ožujka 2014.) Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

ZA TEKUĆI PROJEKT: T-100030
Poticanje opremanja objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda: mlijeko, sirevi, vino, mesne prerađevine, rakije i med

 I.

Opći dio

Subvencioniranje poticanja opremanja objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda: mlijeko, sirevi, vino, mesne prerađevine, rakije i med, ostvaruju korisnici u 2014. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T-100030 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 50.000,00 kuna.

 II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
 2.    Subvencionirati će se opremanje i uređenje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlijeko, sirevi, vino, rakije, mesne prerađevine, med) i nabavu automatskih uređaja za prodaju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina od njih u iznosi od 25% od prihvatljivih troškova, ali ne više od 50.000,00 kn. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 4. Zahtjev za subvencioniranje opremanja objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda: mlijeko, sirevi, vino, mesne prerađevine, rakije i med, a podnosi se jednom godišnje;
 5. Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije  opremanja i uređenja objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlijeko, sirevi, vino, rakije, mesne prerađevine, med) i nabavu automatskih uređaja za prodaju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, zadržava pravo vršiti kontrolu opremanja i uređenja objekta, o čemu će biti sastavljen zapisnik.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva « T-100030»;
 2. Dokaz da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 3. Kopija računa, uplatnica ili ugovora o kupnji te specifikacija troškova nastalih za opremanje objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda;
 4. Obostrana kopija osobne iskaznice za nositelja obiteljskog poljoprivrednog        gospodarstva, za obrte – obrtnica i tvrtke – rješenje trgovačkog suda;
 5. Dokaz o plaćenim računima – kopija virmana,
 6. Kopija žiro računa/IBAN;
 1. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a .

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje poticanja opremanja objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda: mlijeko, sirevi, vino, mesne prerađevine, rakije i med i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

 Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom « T-100030»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

 Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju poticanja opremanja objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda: mlijeko, sirevi, vino, mesne prerađevine, rakije i med.

 VI.

Oglašavanje i informacije

            Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189i ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/24
URBROJ:2137/1-03/19 -14-1
Koprivnica,   09. travnja 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.