Javni poziv za tekući projekt: T – 100021 Uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), i   Programa 1016: Ruralni razvoj-  izmjene i dopune, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/16-14/10 od 25. ožujka 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100021
uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta
za razvitak turizma

I.

            Pozivaju se zainteresirane mikro i male poduzetnike da u skladu s Tekućim projektom: T – 100021 Uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/16-14-1 od 25. ožujka  2014. godine dostave svoje zahtjeve.

Za provođenje tekućeg projekta T 100011 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Mikro i mali poduzetnici, podnositelji zahtjeva za subvenciju, registrirani za djelatnost smještaja koji ulažu u razvoj turizma na području Koprivničko–križevačke županije, prihvatljivi su korisnici,
 2. Subvencionirati će se troškovi uređenja i opremanja smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije u iznosu do  25% prihvatljivih troškova bez PDV-a na iskazanim računima, ali ne više od 50.000,00 kn po korisniku,
 3. Podnositelj mora imati pozitivan poslovni rezultat, bez blokade žiro-računa, da nije pokrenut stečajni, predstečajni ili postupak likvidacije, te nema dospjelih obveza prema Koprivničko-križevačkoj županiji,
 4. Zahtjev za subvencioniranje uređenja i opremanja smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije, a podnosi se jednom godišnje,
 5. Boravišna pristojba se uredno podmiruje,
 6. Prihvatljivi su troškovi povećanja smještajnih kapaciteta realiziranih u 2013. godini.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva « T-100021»,
 2. Dokaz o obavljanju djelatnosti odnosno obrtnicu, rješenje za pružanje usluga na OPG, izvod iz sudskog registra (registracija) odnosno drugi odgovarajući akt,
 3. Kopija računa sa dokazima o plaćanju, te specifikacije prihvatljivih troškova  nastalih isključivo za uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta,
 4. Dokaz o plaćenoj boravišnoj pristojbi za proteklu godinu, a za nove objekte daje se izjava da nije poslovao u proteklom razdoblju,
 5. Izjava da ne postoje prepreke odnosno da nema dugovanja prema Koprivničko – križevačkoj županiji,
 6. Obostrana kopija osobne iskaznice za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,  za obrte – obrtnica i tvrtke – rješenje trgovačkog suda,
 7. Kopija žiro-računa/IBAN-a,
 8. Bilanca uspjeha po završnom računu za 2013. godinu, odnosno Porezna prijava za 2013. godinu.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom «T-100021»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju uređenja i opremanja smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije.

 VI.

 Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr)   i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon: 048/658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 334-01/14-01/22
URBROJ: 2137/1-03/18-14-1
Koprivnica, 9. travanj 2014. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.