Javni poziv za Tekući projekt: T – 100021 uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj 08/09, 12/09, 10/10 i 7/11) itočke V. tekućeg projekta: T – 100021 – uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije mjerila i kriteriji na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini, KLASA:320-01/12-01/17, URBROJ:2137/1-05/02-12-1 od 23. svibnja 2012. godine, Župan Koprivničko – križevačke županije objavljuje

 JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT : T – 100021
uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

 I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu sa Tekućim projektom: T – 100021 uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije – mjerila i kriteriji na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini, KLASA:320-01/12-01/17, URBROJ:2137/1-05/02-12-1 od 23. svibnja 2012. godine dostave svoje zahtjeve.

 II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju ulagati u razvoj turizma na području Koprivničko–križevačke županije,
  2. Subvencionirati će se troškovi uređenja i opremanja smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije u iznosu od 25% ukupnih troškova maksimalno 100.000,00 kuna,
  3. Podnositelj zahtjeva mora biti registriran za navedenu djelatnost prema točci II. Tekućeg projekta,
  4. Zahtjev za subvencioniranje uređenja i opremanja smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije, a podnosi se jednom godišnje.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva «turizam T-100021»,
  2. Dokaz da je upisan u odgovarajući registar ili upisnik,
  3. Kopija računa i uplatnica i specifikacija troškova nastalih za uređenje i opremanje objekta,
  4. Obostrana kopija osobne iskaznice za nositelja obiteljskog poljoprivrednog  gospodarstva, za obrte – obrtnica i tvrtke – rješenje trgovačkog suda,
  5. Kopija žiro računa.

 IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

48000 Koprivnica

 s naznakom «TURIZAM T-100021»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju uređenja i opremanja smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije.

 VI.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, i telefon 658-232.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/12-01/17
URBROJ:2137/1-05/02-12-2
Koprivnica, 23. svibnja 2012.            

ŽUPAN:Darko Koren, ing.građ., v.r.