Javni poziv za tekući projekt: T – 100018 Kontrola zemljopisnog porijekla vina

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:320-01/13-01/141, URBROJ:2137/1-05/07-13-1  04. studeni 2013), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – Izmjene i dopune, (KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/16-14/10 od 25. ožujka 2014.), Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100018
KONTROLA ZEMLJOPISNOG PORIJEKLA VINA

I.

Opći dio  

Subvencioniranje poticanja kontrola zemljopisnog porijekla vina, ostvaruju korisnici u 2014. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T 100018 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 20.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi provođenja postupka kontrole zemljopisnog porijekla vina u 100% iznosu i analiza  vina s kontroliranim zemljopisnim porijeklom. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljivi trošak;
 3. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Vinogradarski registar;
 4. Zahtjev za subvencioniranje kontrole zemljopisnog porijekla vina podnosi se jednom godišnje.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva «T-100018»;
 2. Kopija Izvoda iz Vinogradarskog registra;
 3. Kopija računa o provođenju postupka kontrole zemljopisnog porijekla vina;
 4. Kopija računa o provođenju postupka analize vina zemljopisnog porijekla;
 5. Kopija računa ili uplatnice o plaćenoj upravnoj pristojbi za izdavanje rješenja o označavanju vina s geografskim porijeklom;
 6. Obostrana kopija osobne iskaznice za nositelja obiteljskog poljoprivrednog         gospodarstva, za obrte – obrtnica i tvrtke – rješenje trgovačkog suda;
 7. Kopija žiro računa/IBAN;
 8. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

         IV.  

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

         Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje kontrole zemljopisnog porijekla vina i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom «T-100018»

             Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Način plaćanja

             Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju kontrole zemljopisnog porijekla vina.

VI.

Oglašavanje i informacije

          Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica,i na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/30
URBROJ:2137/1-03/19-14-1
Koprivnica,  09. travnja 2014.

                                                                                                                      ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.