Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i stavka IV. točke 7. Programa 1014: Razvoj poljoprivrede – izmjene i dopune (KLASA: 400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/16-14-10 od 25. ožujka 2014. godine), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100015
POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

 I.

            Pozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1014 Razvoj poljoprivrede na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/16-14-10 od 25. ožujka 2014. godine, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T 100011 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 250.000,00 kuna.

 II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. OPG-i, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 2. Subvencionirati će se 25% troškova plaćene ukupne premije police osiguranja. Minimalni iznos subvencije za pojedinačne police je 150,00 kuna, a maksimalni 15.000,00 kuna, dok je po skupnoj polici osiguranja maksimalni iznos subvencije 20.000,00 kuna bez obzira na iznos osnovice ukupno sklopljenih polica osiguranja i visine ukupne premije po pojedinom osiguraniku. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Subvencionirati će se osiguranje poljoprivredne proizvodnje na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, s ciljem smanjenja iznosa šteta uslijed mogućih elementarnih nepogoda (tuče, olujnog nevremena i poplava), te osiguranje plastenika i staklenika za štete nastale uslijed olujnog nevremena i tuče.

 III.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva « T-100015»;
 2. Dokaz da je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnica, rješenje trgovačkog suda;
 3. Ovjerena kopija zaključene police osiguranja;
 4. Potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police;
 5. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta, ukoliko se na istom odvija poljoprivredna proizvodnja koja je predmet osiguranja;
 6. Preslika posjedovnog lista na kojem je osiguran usjev ili kopija gruntovnog izvatka ili kopija obrasca  broj. 1. za prijavu poticaja u tekućoj godini;
 7. Obostrana kopija osobne iskaznice za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, za obrte – obrtnica i tvrtke – rješenje trgovačkog suda;
 8. Kopija IBAN-a ili žiro-računa;
 9. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a .

 IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

 Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani korisnici mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za poticanje osiguranja u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju A. Nemčića 5 48000 Koprivnica

 s naznakom «T-100015»

 Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

 Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju osiguranja u poljoprivredi.

 VI.

 Javni poziv bit će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, telefone 658-135, 658-138, 658-189 i na e-mail snjezana.babok.grgic@kckzz.hr.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 KLASA: 320-01/14-01/29
URBROJ: 2137/1-03/17-14-1
Koprivnica, 9. travnja 2014. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.v. r.