Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.) i Programa 1016: Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/10-16-14 od 14. prosinca 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: t – 100015
POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

I.

Pozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T–100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1016: Ruralni razvoj na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/10-16-14 od 14. prosinca 2016. godine, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T–100015 u podskupini 352 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 300.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. OPG-i, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 2. Subvencionirati će se 25% troškova plaćene ukupne premije police osiguranja. Minimalni iznos subvencije za pojedinačne police je 150,00 kuna, a maksimalni 15.000,00 kuna, dok je po skupnoj polici osiguranja maksimalni iznos subvencije 20.000,00 kuna bez obzira na iznos osnovice ukupno sklopljenih polica osiguranja i visine ukupne premije po pojedinom osiguraniku;
 3. Subvencionirati će se osiguranje poljoprivredne proizvodnje na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, s ciljem smanjenja iznosa šteta uslijed mogućih elementarnih nepogoda (tuče, olujnog nevremena i poplava), te osiguranje plastenika i staklenika za štete nastale uslijed olujnog nevremena i tuče;
 4. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15.), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020..

III.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva « T-100015»;
 2. Kopija zaključene police osiguranja;
 3. Potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police;
 4. Izjava da korisnik nema dugovanja prema Proračunu Koprivničko-križevačke županije;
 5. Izjava o potpori male vrijednosti (de minimis potpora);
 6. Kopija obrasca za prijavu potpore u poljoprivredi (List A i B) u tekućoj godini za korisnike koji su u tekućoj godini prijavili potporu;
 7. Kopija IBAN-a ili žiro-računa;
 8. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta, ukoliko se na istom odvija poljoprivredna proizvodnja koja je predmet osiguranja;
 9. Dokaz da je korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i posjedovni list za korisnike koji u tekućoj godini nisu prijavili potporu.

IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 22. prosinca 2017. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju osobno ili poštom na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Nemčića 5 48000 Koprivnica

s naznakom «T-100015»

Obrazac zahtjeva zainteresiranim strankama biti će dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi.

Nepotpuni zahtjevi, zahtjevi predani van roka, kao i oni koji ne udovoljavaju uvjete iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju osiguranja u poljoprivredi.

VI.

Javni poziv bit će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, telefon 658-138 i na e-mail snjezana.babok.grgic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/17-01/2
URBROJ: 2137/1-04/11-17-1
Koprivnica, 24. ožujka  2017. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.