Javni poziv za tekući projekt: T – 100014 Navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

 Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:320-01/13-01/141, URBROJ:2137/1-05/07-13-1  04. studeni 2013), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – Izmjene i dopune, (KLASA:400-06/14-01/16 URBROJ:2137/1-03/16-14/10, od 25. ožujka 2014.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV

za TEKUĆI PROJEKT: T – 100014
Navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu
na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

I.

Opći dio

Subvencioniranje poticanja navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu, ostvaruju korisnici u 2014. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T – 100014 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 50.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju  nabaviti sustav za navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu i moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi kupnje novog sustava za navodnjavanje u iznosu od 15%, a maksimalno 20.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva nabavne vrijednosti sustava za navodnjavanje.  Za korisnike u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Potrebno je priložiti račun o kupnji sustava za navodnjavanje;
 4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 5. Zahtjev za subvencioniranje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu podnosi se jednom godišnje.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva «T – 100014»;
 2. Kopija računa o kupnji sustava za navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu;
 3. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 4. Kopija osobne iskaznice ili obrtnice za fizičke osobe i izvadak iz registra trgovačkog suda za pravne osobe;
  1. Kopija žiro računa/IBAN;
  2. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a .

 IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. Prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica – www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom «T-100014»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V. 

 Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju navodnjavanja otvorenog poljoprivrednog zemljišta.

 VI. 

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:   320-01/14-01/33
URBROJ: 2137/1-03/19-14-01
Koprivnica,  09. travnja 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.  v. r.