Javni poziv za tekući projekt: T – 100013 Poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:320-01/13-01/141, URBROJ:2137/1-05/07-13-1  04. studeni 2013), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – Izmjene i dopune (KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/16-14/10, od 25. ožujka 2014.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
za tekući projekt: T – 100013
poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

 I.

Opći dio

Subvencioniranje poticanja proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru, ostvaruju korisnici u 2014. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva. Za provođenje tekućeg projekta T 100013 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 150.000,00 kuna.

 II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Korisnici subvencije su pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 1. Subvencionirati će se troškovi izgradnje zaštićenih prostora minimalne veličine 500 m2 u iznosu od 20 kuna/m2, a maksimalni iznos subvencije iznosi 20.000,00 kuna po zahtjevu, odnosno ne više od 40% od ukupnog iznosa prema priloženim računima ukoliko subvencija iznosi manje od 20.000,00 kn. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
 1. Korisnik subvencije vlasnik je ili korisnik zemljišta na kojem je izgrađen zaštićeni prostor;
 2. Zaštićeni prostor izgrađen je u toku 2014. godine;
 3. Zaštićeni prostor izgrađen je po pravilima struke što će se utvrditi pregledom;
 4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 5. Zahtjev za subvencioniranje uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru podnosi se jednom godišnje.
 6. Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije za uzgoj povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru zadržava pravo vršiti kontrolu podizanja zaštićenog prostora o čemu će biti sastavljen zapisnik.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva «T-100013»;
 2. Kopija posjedovnog lista (ne starijeg od 6 mjeseci) ili ugovor o najmu na kojem je

izgrađen zaštićeni prostor – staklenik ili plastenik;

 1. Kopija računa o kupnji zaštićenog prostora ili materijala za izgradnju zaštićenog

prostora, kopija kupoprodajnog ugovora ili ovjereni virman;

 1. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili druga      dokumentacija na osnovu koje se može utvrditi da je podnositelj zahtjeva upisan u        Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 1. Kopija osobne iskaznice ili obrtnice za fizičke osobe i izvadak iz registra trgovačkog suda za pravne osobe;
 2. Izjava o površini izgrađenog zaštićenog prostora;
 1. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

 

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca. 2014. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, ili na stranicama www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5 48000 Koprivnica

 s naznakom «T-100013»

 Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

Način plaćanja subvencije

 Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije izvršiti, isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima.

 VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN

KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/28
URBROJ: 2137/1-03/19-14/1
Koprivnica, 09. travnja 2014.

                         ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.