Javni poziv za tekući projekt: T – 100012 Poticanje ekološke proizvodnje

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:320-01/13-01/141, URBROJ:2137/1-05/07-13-1 04. studeni 2013), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – Izmjene i dopune, (KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/16-14/10 od 25. ožujka 2014.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje 

JAVNI POZIV
Za tekući projekt: T – 100012
Poticanje EKOLOŠKE PROIZVODNJE

I.

Korisnici subvencije za ekološku proizvodnju

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji kod kojih je prvi, drugi i daljnji stručni nadzor obavila ovlaštena nadzorna stanica na osnovi prijave proizvođača, a prije upisa u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili redovnog godišnjeg nadzora, te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice, s prebivalištem odnosno sjedištem u Koprivničko–križevačkoj županiji, a udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T – 100012 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 50.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju se baviti ekološkom proizvodnjom, i moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom, te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice u iznosu 100%. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Potrebno je priložiti račun ovlaštene nadzorne stanice za izvršeni stručni nadzor, te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice;
 4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 5. Podnositelj zahtjeva nakon prvog stručnog nadzora mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji;
 6. Zahtjev za subvencioniranje ekološke proizvodnje podnosi se jednom godišnje.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva «T-100012»;
 2. Zapisnik  i Izvještaj o obavljenom stručnom nadzoru;
 3. Kopija računa ovlaštene nadzorne stanice za obavljeni stručni nadzor u 2014. godini;
 4. Kopija računa s opisom provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice;
 5. Kopija osobne iskaznice ili obrtnice za fizičke osobe i izvadak iz registra trgovačkog suda za pravne osobe;
  1. Kopija žiro računa /IBAN;
  2. Kopija rješenja Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji;
  3. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

 IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

            Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje ekološke proizvodnje i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom «T-100012»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V. 

Način plaćanja

             Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju ekološke proizvodnje.

VI.

Oglašavanje i informacije

             Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/32
URBROJ:2137/1-03/19-14-1
Koprivnica,   09. travnja 2014. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.