Javni poziv za tekući projekt: T – 100012 poticanje ekološke proizvodnje

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj broj 8/09, 12/09, 10/10, 7/11 i 6/12 – pročišćeni tekst) i točke V. Tekućeg projekta: T – 100012 poticanja ekološke proizvodnje – mjerila i kriterija na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, KLASA:320-01/13-01/13, URBROJ:2137/1-05/02-13-1 od 25. veljače 2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 JAVNI POZIV
Za tekući projekt: T – 100012
poticanje EKOLOŠKE PROIZVODNJE

na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

 I. 

 Korisnici subvencije za ekološku proizvodnju

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji kod kojih je prvi, drugi i daljnji stručni nadzor obavila ovlaštena nadzorna stanica na osnovi prijave proizvođača, a prije upisa u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili redovnog godišnjeg nadzora, te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice, s prebivalištem odnosno sjedištem u Koprivničko–križevačkoj županiji, a udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

 II. 

 Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 

 1. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju se baviti ekološkom proizvodnjom, i moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije,
 2.  Subvencionirati će se troškovi stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom, te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice u 100% iznosu bez PDV-a,
 3. Potrebno je priložiti račun ovlaštene nadzorne stanice za izvršeni stručni nadzor, te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice,
 4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 5. Podnositelj zahtjeva nakon prvog stručnog nadzora mora biti upisan u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji,
 6.  Zahtjev za subvencioniranje ekološke proizvodnje podnosi se jednom godišnje.

  III. 

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva «T-100012»,
 2.  Izvještaj i Zapisnik o obavljenom prvom ili daljnjim stručnim nadzorima nad ekološkom proizvodnjom, te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice,
 3. Kopija računa ovlaštene nadzorne stanice za izvršeni stručni nadzor u 2013. godini,
 4.  Kopija računa s opisom provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice,
 5.  Kopija rješenja Upisnika proizvođača u ekološkoj proizvodnji.

 IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2013. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje ekološke proizvodnje i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

 s naznakom «T-100012»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.   

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju ekološke proizvodnje.

 VI. 

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr, i telefon 658-232.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/13-01/13
URBROJ:2137/1-05/02-13-2
Koprivnica, 04. lipnja 2013.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.