Javni poziv za tekući projekt: T – 100010 poticanje novih višegodišnjih nasada

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:320-01/13-01/141, URBROJ:2137/1-05/07-13-1 04. studeni 2013), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – Izmjene i dopune (KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/16-14/10, od 25. ožujka 2014.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje 

JAVNI  POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100010
POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

I.

 

Opći dio

 

Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije, ostvaruju korisnici u 2014. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T 100010 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju,

moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imati sjedište ili prebivalište na području koprivničko – križevačke županije;

 1. Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, na površini ne manjoj od 0,25 ha,

iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 40% od  cijene sadnice, ali ne više od 12,00 kn (dvanaest kuna) za sve voćne vrste;

 1. Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove  loze na površini ne manjoj od 0,25 ha,

40% cijene sadnice, a najviše 4,00 kn po loznom cijepu;

 1. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica

jagoda, 40% prosječne cijene sadnice ali ne više od  0,6 kuna;

 1. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljivi trošak;
 2. Sadnja višegodišnjih nasada se mora izvršiti propisanim i deklariranim sadnim

materijalom,

 1. Podnositelj zahtjeva mora imati pozitivno Mišljenje SS na obrascu“M“;
 2. Zahtjevu se prilaže izjava prema obrascu “I”;

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva “VINOGRAD–T100010″; “VOĆNJAK – T 100010“,“JAGODE–T 100010“,ovisno o vrsti višegodišnjeg nasada koji se podiže;
 2. Kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 3. Kopija posjedovnog lista ne  starijeg od 6 mjeseci ili kopija važećeg ugovora o najmu  u trajanju najmanje 3 godine, za jagode i 5 godina za vinograd ili voćnjak  na kojem se nalazi čestica višegodišnjeg nasada;
 4. Mišljenje SS na obrascu “M”;
 5. Kopija računa dobavljača sadnica;
 6. Certifikat o sadnom  materijalu;
 7. Izjava podnositelja zahtjeva na obrascu “I”;
 8. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a .

 

IV.

 

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr–javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

s naznakom «novi višegodišnji nasadi T-100010»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.  

V.

 

Način plaćanja subvencije

 

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan  Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje novih višegodišnjih nasada.

VI.

 

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/27
Urbroj:2137/1-03/19-14-1
Koprivnica, 09. travnja  2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.