Javni poziv za Tekući projekt: T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13, i 14/13) , članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), Programa 1006: Konkurentno gospodarstvo Izmjene i dopune (KLASA: 400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-06/06-14-14 od 25. ožujka 2014.) i točke V. Tekućeg projekta: T 100004 izgradnja gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata – mjerila i kriteriji na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini KLASA: 320-01/14-01/34, URBROJ: 2137/1-04/09-14-1 od 17. travnja 2014. godine, Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100004
poticanje izgradnje gospodarskih građevina
sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata

na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

 Korisnici subvencije za izgradnju gospodarskih građevina

I. 

Gospodarske pravne osobe i OPG u sustavu PDV-a koje udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

 Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za sufinanciranje

II.

  1. Gospodarske pravne osobe i OPG u sustavu PDV-a, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju se baviti gospodarskom proizvodnjom i namjeravaju graditi gospodarsku građevinu isključivo na području Koprivničko-križevačke županije.
  2. Sufinancirati će se troškovi izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata za izgradnju gospodarske građevine u 2014. godini u iznosu od 30% iznosa računa bez PDV-a do najviše 30.000,00 kn.
  3. Potrebno je priložiti račun ovlaštene projektantske tvrtke za izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta gospodarske građevine za dobivanje potvrdnice.
  4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Obrtni registar, ili u Sudski registar trgovačkih društava u RH.
  5. Zahtjev za subvencioniranje izgradnje gospodarske građevine sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata podnosi se jednom godišnje.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

III.

  1. Obrazac zahtjeva “GG T 100004”,
  2. Presliku računa ovlaštene projektantske tvrtke za izvršenu izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta gospodarske građevine za dobivanje potvrdnice,
  3. Presliku građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta,
  4. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Obrtnice/odnosno Izvoda iz sudskog registra.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

IV. 

Zahtjev se podnosi do 12.12.2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje izgradnje gospodarske građevine sufinanciranjem glavnih građevinskih projekta i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

s naznakom: “GG T 100004”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V. 

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju glavnih građevinskih projekata.

 VI. 

Ovaj javni poziv će biti objavljen na službenim Internet stranicama Koprivničko-križevačke županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi) i tjednom listu Glas Podravine i Prigorja.

Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Pododsjek za energetiku, promet i poslove zaštite i spašavanja, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na e-mail: radovan.list@kckzz.hr  ili telefone 658-233.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Klasa: 320-01/14-01/34
Urbroj: 2137/1-03/20-14-2
Koprivnica, 17. travanj 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.