JAVNI POZIV ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 8/09, 12/09, 10/10, 7/11, i 6/12 – pročišćeni tekst) i točke V. Tekučeg projekta: T 100004 izgradnja gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata – mjerila i kriteriji na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini KLASA: 320-01/13-01/25, URBROJ: 2137/1-04/09-13-1 od 20. ožujka 2013. godine, Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100004
poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata na podrucju Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Korisnici subvencije za izgradnju gospodarskih građevina

I.

Gospodarske pravne osobe i OPG u sustavu PDV-a koje udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za sufinanciranje

II.

  1. Gospodarske pravne osobe i OPG u sustavu PDV-a, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju se baviti gospodarskom proizvodnjom i namjeravaju graditi gospodarsku građevinu isključivo na području Koprivničko-križevačke županije.
  2. Subvencionirati će se troškovi izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata za izgradnju gospodarske građevine u 2013. godini.
  3. Potrebno je priložiti račun ovlaštene projektantske tvrtke za izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta gospodarske građevine za dobivanje potvrdnice.
  4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Obrtni registar, ili u Sudski registar trgovačkih društava u RH.
  5. Zahtjev za subvencioniranje izgradnje gospodarske građevine sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata podnosi se jednom godišnje.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

III.

  1. Obrazac zahtjeva “GG T 100004”,
  2. Kopija računa ovlaštene projektantske tvrtke za izvršenu izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta gospodarske građevine za dobivanje potvrdnice,
  3. Kopija građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta,
  4. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Obrtnice/odnosno Izvoda iz sudskog registra.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

IV.

Zahtjev se podnosi do 15.12.2013. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje izgradnje gospodarske građevine sufinanciranjem glavnih građevinskih projekta i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom “GG T 100004”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju glavnih građevinskih projekata.

VI.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na Web stranicama Županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi), na e-mail: radovan.list@kckzz.hr ili telefon 658-233.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Klasa:320-01/13-01/25
Urbroj: 2137/1-04/09-13-2
Koprivnica, 20. ožujka 2013.

ŽUPAN: Darko Koren,ing.građ.,v.r.