Javni poziv za tekući projekt T 100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPODARSKIH GRAĐEVINA SUFINANCIRANJEM GLAVNIH GRAĐEVINSKIH PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.)  i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, Tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora, KLASA:400-06/16-01/31, URBROJ:2137/1-04/06-16-9 od 14. prosinca  2016. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPODARSKIH
GRAĐEVINA SUFINANCIRANJEM GLAVNIH GRAĐEVINSKIH PROJEKATA
JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane JLS, gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županija, da u skladu s tekućim projektom T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora, za koji je rezervirano 230.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

Ako su podnositelji zahtjeva gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a, moraju se baviti gospodarskom proizvodnjom i namjeravaju graditi gospodarsku građevinu isključivo na području Koprivničko-križevačke županije. Subvencionirati će im se troškovi izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata za izgradnju gospodarske građevine u 2016. godini u visini od 30% iznosa računa, najviše do 30.000,00 kn. PDV je neprihvatljiv trošak. U Proračunu su za tu namjenu osigurana sredstva u iznosu 130.000,00 kn.

Ukoliko su podnositelji zahtjeva JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek) subvencionirati će se 30% troškova za investicije iz područja gospodarstva, komunalnih djelatnosti, prometa, gospodarenja otpadom i sl. u maksimalnim iznosima kako slijedi:

  • do 50.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine,
  • do 40.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine,
  • do 30.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.

Komunalni i vodni doprinos nisu prihvatljivi trošak, dok je PDV prihvatljiv, ukoliko JLS nije Odlukom predstavničkog tijela ovlastio pravnu osobu koja je u sustavu PDV-a. U Proračunu su za tu namjenu osigurana sredstava u iznosu 100.000,00 kn.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. zahtjev – poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata (obrazac T 100004),
  2. presliku Izvoda iz sudskog registra/ Obrtnicu / Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ukoliko je podnositelj zahtjeva tvrtka, obrt i OPG,
  3. presliku računa ovlaštene projektantske tvrtke za izvršenu izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta gospodarske građevine za dobivanje potvrdnice s dokazom o izvršenom plaćanju,
  4. presliku građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.12.2017. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 V.

Župan donosi Zaključak o isplati subvencije temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na  Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr/  (Javni pozivi) i obavijest o Javnom pozivu u tjednom listu Glas Podravine i Prigorja.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/17-01/2
URBOJ:2137/1-04/06-17-1
Koprivnica, 24. ožujka 2017.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.