JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini KLASA: 112-06/14-01/202, URBROJ: 2137/1-01/07-14-1 od 16. prosinca 2014., objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije

             Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN).

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Županija podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put). Prava i obveze polaznika i Županije bit će uređeni posebnim ugovorom.

Stručno osposobljavanje provodi se na vrijeme od 12 mjeseci.

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE

–   1 (jedan) magistar/a novinarstva, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja komunikacija i protokola,

– 1 (jedan) magistar/a politologije, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja komunikacija i protokola.

–  1 (jedan) magistar/a prava, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja lokalne i područne (regionalne) samouprave,

2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

–    1 (jedan) prvostupnik/ica poljoprivrede, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja tržne i strukturne potpore u poljoprivredi.

– 1 (jedan) magistar/a poljoprivrede, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja tržne i strukturne potpore u poljoprivredi.

3.  UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

–   1 (jedan) prvostupnik/ica informatike, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja informatike u Odsjeku za informatičku podršku i informacijsku sigurnost.

Traženi stupanj obrazovanja ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku/višu stručnu spremu navedene struke.

U prijavi treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, MBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt), naznaku za koji upravni odjel i upravno područje se podnosi prijava.

Osim prijave kandidati/kinje obavezno prilažu:

–     životopis,

– presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)

  • presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se prije sklapanja pisanog ugovora moraju dostaviti na uvid originalni dokumenti.

Osim navedenih uvjeta svi kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

– da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana,

– da nemaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju duže od jedne godine u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na prijem polaznika ne primjenjuju se odrede ZSN-a o postupku prijma u službu službenika i namještenika.

Mjesto i vrijeme strukturiranog intervjua objaviti će se na web stranici www.arhiva.kckzz.hr najmanje 3 dana prije održavanja intervjua.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima za koje Zavod izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Koprivničko-križevačka županija, s naznakom „prijava za stručno osposobljavanje” Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, Područna služba Križevci, Ispostava Koprivnica.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Župan

KLASA: 112-06/14-01/202
URBROJ: 2137/1-01/07-15-10
Koprivnica, 30. travnja 2015.

ŽUPAN
Darko Koren, ing.građ.

Napomena: Rok za dostavu je 13.05.2015. osim za politologa/novinara čiji je rok 6.05.2015.