JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Koprivničko-križevačku županiju

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini KLASA: 112-06/15-01/171, URBROJ: 2137/1-01/07-15-1 od  14.  prosinca 2015.  godine, objavljuje se

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Koprivničko-križevačku županiju

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN).

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Koprivničko-križevačka županija podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita. Prava i obveze polaznika i Koprivničko-križevačke županije bit će uređeni  posebnim ugovorom.

Stručno osposobljavanje provodi se na vrijeme od 12 mjeseci.

  1. SLUŽBA UREDA ŽUPANA

1 (jedan) polaznika/ica prvostupnik/ica ili magistar/a novinarstva, politologije ili komunikologije osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja komunikacija i protokola,

  1. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU

–  1 (jedan) polaznika/ica prvostupnik/ica ili magistar/a građevinarstva, arhitekture ili strojarstva osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja građevinarstva-energetske učinkovitosti,

U prijavi treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, MBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt), naznaku za koji upravni odjel i upravno područje se podnosi prijava.

Osim prijave kandidati/kinje obavezno prilažu:

–     životopis,

–   presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.),

  • presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se prije sklapanja pisanog ugovora moraju dostaviti na uvid originalni dokumenti.

Osim  navedenih uvjeta svi kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

– da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih,

– da nemaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju duže od jedne godine u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na prijem polaznika ne primjenjuju se odrede ZSN-a o postupku prijma u službu službenika i namještenika.

Mjesto i vrijeme strukturiranog intervjua objaviti će se na web stranici www.arhiva.kckzz.hr najmanje 3 dana prije održavanja intervjua.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Kandidat/kinja na Javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Koprivničko-križevačku županiju pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima za koje Zavod za zapošljavanje izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Koprivničko-križevačka županija

od 1) Služba ureda župana,

od 2) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu,

 s naznakom „prijava za stručno osposobljavanje” Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, Područna služba Križevci, Ispostava Koprivnica i na web stranici Koprivničko-križevačke županije.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Župan

KLASA: 112-06/15-01/171
URBROJ: 2137/1-02/10-16-28
Koprivnica,  15. studenoga 2016.

ŽUPAN
Darko Koren, ing.građ., v.r.