Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07) i članka 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/07, 2/08, 4/08. i 15/09) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata/kandidatkinja  za članove/članice Županijskog savjeta mladih

Koprivničko-križevačke županije

 I.

 Javnim pozivom za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice Županijskog savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Javni poziv) pokreće se postupak izbora za članove/članice Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijski savjet mladih ), a  koji je osnovan s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Koprivničko-križevačke županije.

 II.

 

Županijski savjet mladih čini jedanaest članova/članica.

Kako bi se osigurala zastupljenost različitih skupina mladih, u Županijski savjet mladih se prvenstveno i u pravilu biraju dva pripadnika srednjoškolske populacije, dva pripadnika studentske populacije te dva pripadnika zaposlene ili bilo koje druge populacije mladih, a koji su dobili najveći broj glasova vijećnika. Preostalih pet mjesta popunjava se isključivo po broju dobivenih glasova.

III.

Kandidate/kandidatkinje za članove Županijskog savjeta mladih predlažu udruge mladih, udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s području Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Za članove Županijskog savjeta mladih mogu se kandidirati osobe u dobi od 15. do 29. godina života s  prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije.

V.

 Prijedlog kandidata/kandidatkinja za članove/članice Savjeta  treba sadržavati:

  • ime i prezime kandidata/kandidatkinje,
  • adresu prebivališta,
  • datum, godinu i mjesto rođenja,
  • naznaku da li je kandidat/kandidatkinja pripadnik/ica srednjoškolske, studentske ili neke druge populacije mladih,
  • obrazloženje prijedloga iz kojeg se vide razlozi zbog čega bi kandidat/kandidatkinja trebao/la biti izabran/izabrana.

Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja.

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je objavljen na internet stranici Koprivničko-križevačke županije, a može se dobiti i u Stručnoj službi Koprivničko-križevačke županije.

 VI.

Javni poziv objavit će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije kao i u tiskanim medijima s područja Koprivničko-križevačke županije.
Rok za podnošenje prijedloga je osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Koprivničko-križevačke županije.

 VII.

Prijedlozi kandidata/kandidatkinja za Županijski savjet mladih s odgovarajućim obrazloženjem predaju se neposredno u pisarnicu Stručne službe Koprivničko-križevačke županije ili preporučeno poštom na adresu:

Odbor za izbor i imenovanja
Koprivničko-križevačka županija
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom: „Prijedlog kandidata/kandidatkinja za izbor članova Županijskog savjeta mladih. Ne otvarati.“.

VIII.

 Nepravodobni i nepotpuni  prijedlozi neće se razmatrati.

 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:   021-06/12-03/1
URBROJ: 2137/1-02/04-12-3
Koprivnica, 24. svibnja 2012.

PREDSJEDNICA: Milica Fuček, ing. građ., v. r.