Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04., 44/09. i 68/13.) i članka 3. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik“ broj 1/05., 12/09. i 12/13.), župan Koprivničko-križevačke županije 5. listopada 2021. objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnog vijeća
Koprivničko-križevačke županije

I.

Pozivaju se samostalni umjetnici i druge fizičke osobe koje se bave aktivnostima u kulturi, umjetničke organizacije, udruge i ustanove u kulturi te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije.

II.

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, a posebno za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Koprivničko-križevačke županije i to za sljedeća područja:

 • Likovne umjetnosti
 • Muzejsko-galerijska djelatnost
 • Glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti
 • Dramske umjetnosti i kazališni amaterizam
 • Audiovizualne djelatnosti
 • Knjiga i nakladništvo
 • Knjižnična djelatnost
 • Arhivska djelatnost
 • Nove medijske kulture
 • Kulturno-umjetnički amaterizam

III.

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije ima pet članova, a čine ga kulturni djelatnici i umjetnici iz područja navedenih u članku II. ovog poziva koji svojim radom i postignućima te poznavanjem problematike vezane uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

IV.

Pisani prijedlog za članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije mora sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime, adresu i broj telefona predloženog kandidata
 • profesionalna aktivnost ili angažman u područjima iz točke II. ovog poziva
 • kratko obrazloženje prijedloga

V.

Prijedlozi za članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije, na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine
Javni poziv za predlaganje članova
Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije
Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica

KLASA: 610-01/21-01/77
URBROJ:2137/1-07/11-21-1
Koprivnica, 5. listopada 2021.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ., v.r.