Javni poziv za poduzetničke kredite po projektu „OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE“

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19. i 9/20.) i čl. 9 Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19. i 9/20.) i Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“, KLASA:302-02/19-01/24, URBOJ:2137/1-04/08-20-7 od 18.02.2020. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
za poduzetničke kredite po projektu
„OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE“

I.

Pozivaju se gospodarski subjekti (trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove) do 50 zaposlenih i sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije (Županija), da dostave svoje kreditne zahtjeve za obrtna sredstva.

II.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje zahtjeve mogu realizirati u Podravskoj banci d.d., Privrednoj banci Zagreb d.d. i Zagrebačkoj banci d.d..

Ukupni kreditni potencijal Županije iznosi 30.000.000,00 kuna.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate), za što su planirana sredstva u Proračunu Županije za 2021. godinu u u iznosu od 600.000,00 kuna.

Troškove zatezne kamate Županija ne subvencionira.

III.

Krediti se neće odobravati za ulaganja u slijedeće djelatnosti prema NKD-u 2007.:

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68),
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92),
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65 i 66),
 • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava,
 • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47),
 • djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • u sektoru ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013.,
  u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,
 • ili je namijenjena uspostava i funkcioniranje distribucijske mreže u drugim državama članicama Europske unije i trećim zemljama ili je povezana s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću.

IV.

Osnovni uvjeti po kojima se odobravaju krediti su:

IZNOS KREDITA

 • maksimalni iznos 300.000,00 kuna,

NAMJENA KREDITA

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci,
 • refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

ROK KORIŠTENJA, OTPLATE, POČEK I DINAMIKA OTPLATE

 • period korištenja maksimalno 3 mjeseca
 • otplata do 3 godine,
 • poček maksimalno 12 mjeseci, uračunat u rok otplate,
 • otplata glavnice: jednake mjesečne ili tromjesečne rate,
 • otplata kamata: tromjesečno,

KAMATNA STOPA

 • 3% fiksno,
 • Županija sufinancira kamatu sa 2% tako da kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1% godišnje, fiksno,

NAKNADE BANCI

 • Podravska banka d.d.: 0,80% na iznos odobrenog kredita, jednokratno, minimalno 500,00 kuna,
 • Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.: 0,50% na iznos odobrenog kredita, jednokratno, prije korištenja kredita,

INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

 • mjenica, zadužnica te ostali instrumenti osiguranja na zahtjev banke

V.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za kredit, obrazac T 100096-Z,
 • preslika Rješenja o upisu u Obrtni registar / Rješenja o upisu u Sudski registar,
 • preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.,
 • BON2 / SOL2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • Potvrda Porezne uprave o stanju obveza prema državi / Potvrda Porezne uprave o obročnoj otplati poreznog duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • godišnji financijski izvještaji za prethodne dvije godine poslovanja (Bilanca i račun dobiti i gubitka / Knjiga primitaka i izdataka i Popis dugotrajne imovine)
 • obrazac JOPPD (stranica A i B),
 • kratak opis namjene obrtnih sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom (predračuni, ugovori, računi za obveze prema vjerovnicima i dr.),
 • salda-konti dobavljača,
 • Izjava o potporama,
 • ostala dokumentacija prema potrebi i/ili na zahtjev Banke.

Prilikom analize kreditne sposobnosti Banka može tražiti dodatnu dokumentaciju.

VI.

Županija će osnovati Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata (Povjerenstvo) koje donosi odluku o subvencioniranju kamatne stope sa 2%, dok konačnu odluku o zaključenju ugovora o kreditu donosi banka.

VII.

Temeljem Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbe komisije (EU) 2020/972 od 02.07.2020 te Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14. i 69/17.), gospodarskom subjektu / korisniku kredita biti će izdana Potvrda o dodijeljenoj potpori male vrijednosti (za subvencionirani dio kamatne stope) te će vrijednost iste biti unesena u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti.

Ova potpora ne isključuje ostvarivanje prava gospodarskog subjekta na dodjelu potpore male vrijednosti drugih davatelja, a čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan sklapanja ugovora o kreditu, u razdoblju od tri fiskalne godine.

VIII.

Županija i banka provode kontrolu namjenskog korištenja poduzetničkog kredita.
Županija će kontinuirano vršiti kontrolu aktivnosti i statusa gospodarskog subjekta / korisnika kredita, uvidom u baze podataka obrtnog i sudskog registra te Registra poreznih obveznika.

IX.

Zahtjev za kredit, zajedno s dokumentacijom navedenoj u točki V. ovog Javnog poziva podnose se od 26. travnja 2021. godine na e-mail: pisarnica@kckzz.hr ili poštom na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II,
Antuna Nemčića 5,
48000 Koprivnica.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati na Povjerenstvu.

X.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi) i u tjednom listu Podravski list.

Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail: jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-02/20-01/3
URBROJ:2137/1-04/08-21-11
Koprivnica, 26. travanj 2021.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ.