Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 17/13.)  Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije  raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za izbor članova
Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

 I.

 

Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavnog tijela Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština).

Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprečavanje korupcije.

II.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) u Povjerenstvo bira četiri člana temeljem ovog javnog poziva iz reda:

 • sindikata, jedan član,
 • novinara, jedan član,
 •  obrazovanja, jedan član i
 • javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika, jedan član.

III.

Uvjeti za izbor članova Povjerenstva iz redova opisanih u točki II. ovog Javnog poziva su: tri (3) godine rada na poslovima opisanima u točki II. podtočke 2. do 4. ovog Javnog poziva, odnosno tri (3) godine članstva u sindikatu, prijavljeno prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije najmanje šest (6) mjeseci, da nije osuđivan za kaznena djela i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti kao i da kandidat nije član nijedne političke stranke do unazad tri (3) godine.

Svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ove točke može se kandidirati i biti izabrana za člana Povjerenstva.

IV.

Kandidati, uz obrazloženu prijavu za kandidiranje, obvezni su priložiti:

 • životopis (europass format),
 • javnu ispravu o završenom obrazovanju, odnosno stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (u preslici, po potrebi, original na uvid),
 • potvrda poslodavca o radu na poslovima iz točke II. podtočke 2. do 4. ovog Javnog poziva, odnosno dokaz o članstvu u sindikatu ili dokaz o upisu u odgovarajući registar, unazad tri (3) godine od dana podnošenja prijave,
 • potvrda nadležne policijske uprave o prebivalištu kandidata, unazad šest (6) mjeseci od dana podnošenja prijave, odnosno kopija osobne iskaznice,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti (ne starije od šest (6) mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da nije član političke stranke, kao i da nije bio član političke stranke unazad tri godine od dana podnošenja prijave.

V.

 Ovaj javni poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije i lokalnim tiskanim medijima.

Rok za podnošenje prijedloga za izbor članova Povjerenstva je petnaest (15) dana od dana objave ovog javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije i lokalnim tiskanim medijima.

Prijedlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, uz naznaku na kuverti „Javni poziv-Antikorupcija- ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

U slučaju pristiglih prijava, odnosno prijedloga više kandidata za člana Povjerenstva iz reda određene skupine iz točke II. podtočke 1. do 4. ovog Javnog poziva izbor se provodi glasovanjem o kandidatima tako da se izabere predviđeni broj članova Povjerenstva iz te skupine.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja predložit će Županijskoj skupštini imenovanje članova Povjerenstva najkasnije u roku od 30 dana nakon provedenog ovog javnog poziva.

Županijska skupština imenuje Povjerenstvo posebnim rješenjem.

Mandat Povjerenstva traje do isteka mandata pojedinog saziva Županijske skupštine.

VIII.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/21-05/4
URBROJ: 2137/1-02/05-21-6
Koprivnica, 22. rujna 2021.

PREDSJEDNIK
Stjepan Peršin, v.r.