Javni poziv za Kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16.) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, KLASA: 400-06/16-01/43, URBROJ:2137/1-01/12-16-13, od 14. prosinca 2016. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA KAPITALNI PROJEKT T 100050
SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU
EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Cijeli javni poziv možete pročitati OVDJE.