Javni poziv za Kapitalni projekt K 100064 – Sufinanciranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 4/15) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 2/15), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt K 100064 Sufinanciranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-8 od 09. svibnja 2015. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA KAPITALNI PROJEKT K 100064
SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE I POPRATNE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da, u skladu s Kapitalnim projektom K 100064 Sufinanciranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-8 od 09. svibnja 2015. godine, dostave svoje zahtjeve.

Cijeli javni poziv možete vidjeti OVDJE.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA : 910-01/15-03/1
URBROJ : 2137/1-03/10-15-2
Koprivnica, 13. svibanj 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.,v.r.