Javni poziv za kapitalni projekt: K 100056 Sufinanciranje gradnje vodne i komunalne infrastrukture za investicije u JLS od posebnog prioriteta prema ŽRS

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 3/14), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13)  i točke IV Programa  1006 Konkurentno gospodarstvo, kapitalni projekt K 100056 Sufinanciranje gradnje vodne i komunalne infrastrukture za investicije u JLS od posebnog prioriteta prema ŽRS, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/06-14-4 od 25. ožujka 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V

ZA KAPITALNI PROJEKT K 100056

Sufinanciranje gradnje vodne i komunalne infrastruktura za investicije u JLS

 od posebnog prioriteta prema ŽRS

na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100056 Sufinanciranje gradnje vodne i komunalne infrastrukture za investicije u JLS od posebnog prioriteta prema ŽRS, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/06-14-4 od 25. ožujka 2014. godine, za koji je rezervirano 200.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

JLS kao podnositelj zahtjeva za sredstva pomoći/sufinanciranje u moraju investirati u izgradnju vodne i komunalne infrastrukture za objekte koji su od posebnog interesa za JLS iz djelokruga školstva i socijalne skrbi, sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji,

Sufinancirati će se 10% vrijednosti investicije izgrađene u proračunskoj godini,

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi jednom godišnje.

Za JLS kao investitore, PDV je prihvatljiv trošak.

U slučaju povjeravanja investicije nositelju (trgovačkom društvu), PDV nije prihvatljiv trošak.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti:

  1. Zahtjev – vodna i komunalna infrastruktura za investicije u JLS od posebnog prioriteta prema ŽRS (obrazac K 100056),
  2. Ugovori s izvođačima radova,
  3. Izvedbene situacije (privremene il konačna) ovjerene od nadzornog tijela,
  4. Odluka o nositelju investicije ukoliko to nije JLS.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 12.12.2014. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Antuna Nemčića 5

48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

V.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnositelju zahtjeva. Radi kontrole namjenskog utroška sredstava, ona će biti uplaćena izvođačima radova.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr i dostavlja se JLS elektroničkom poštom.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail: jasna.sabolic@kckzz.hr.

 

ŽUPAN

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:300-01/14-01/8

URBOJ:2137/1-03/06-14-1

Koprivnica, 07. travnja 2014.

  Ž U P A N :

                                                                                Darko Koren, ing. građ.