JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT: K-100013 za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14, i 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), i Programa 1008 Vodno gospodarstvo, K-100013 Izgradnje komunalne infrastrukture – izmjene i dopune, KLASA: 400-06/14-01/46, URBROJ: 2137/1-03/03-14-11 od 26. studenog 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT: K-100013

za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti

na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

Korisnici sufinanciranja gradnje ili rekonstrukcije

 I.

            Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, na čijem se području izgrađuju ili rekonstruiraju sustavi za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a koje su s Hrvatskim vodama ugovorile sufinanciranje izgradnje ovisno o intenzitetu potpore do 50% ukupnih obveza JLS, ali ne više od 20 % sveukupnih troškova gradnje po situacijama, bez PDV i troškova nadzora te JLS koje nemaju sklopljeni ugovor o sufinanciranju ovisno o intenzitetu potpore do 50% ukupnih obveza JLS, ali ne više od 300.0000,00 kuna od troškova gradnje po situacijama, bez PDV i troškova nadzora, prihvatljivi su korisnici za koje je u Programu 1008 – Vodno gospodarstvo rezervirano 1.650.000,00 kuna.

            Zahtjev za plaćanjem može se podnijeti za radove na vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda koji se nastavljaju iz 2013. ili su započeli u 2014. za JLS I., II. i III. skupine razvijenosti (od 27.12.2013. po Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije).

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

II.

  1.  Obrazac zahtjeva Z – 100013,
  2. Ovjereni račun ili situacija,
  3. Ugovor o radovima s izvođačem,
  4. Akt JLS o nositelju investicije.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

III.

Zahtjev se podnosi do 24.12.2014. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje kapitalne pomoći dostavljaju se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

 s naznakom Z – 100013

 Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IV.

Zaključak o plaćanju po ovjerenim situacijama donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

V.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i dostaviti na adrese Jedinica lokalne samouprave iz I, II i III skupine po indeksu razvrstanosti.

VI.

Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon/faks : 658 – 234.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 325-01/14-01/3
URBROJ: 2137/1-03/03-14-6
Koprivnica, 2. prosinca 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.