Javni poziv za kapitalni projekt: K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem do 10 % vrijednosti radova po situaciji za magistralne vodoopskrbne sustave i objekte na magistralnom vodoopskrbnom sustavu za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), i Programa 1008 Vodno gospodarstvo, K-100013 Izgradnje komunalne vodne infrastrukture – izmjene i dopune, KLASA: 400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-04/35-14-06 od 25. ožujka 2014. godine,  Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT: K-100013

Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem do 10 % vrijednosti radova po situaciji za magistralne vodoopskrbne sustave i objekte na magistralnom vodoopskrbnom sustavu za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti

na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini


Korisnici sufinanciranja gradnje ili rekonstrukcije

 I. 

Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, na čijem se području gradi sustav vodoopskrbe, a koje su s Hrvatskim vodama ugovorile sufinanciranje gradnje, ovisno o intenzitetu potpore do 50% ukupnih obveza JLS, ali ne više od 10 % od troškova gradnje po situacijama, bez PDV i troškova nadzora, prihvatljivi su korisnici.

Zahtjev za plaćanjem (bez PDV-a, troškova nadzora ili slično), može se podnijeti za radove na vodoopskrbi koji se nastavljaju iz 2013. ili će započeti u 2014. za JLS I., II. i III. skupine razvijenosti (od 27.12.2013. po Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije).

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

 

II.

  1. Obrazac zahtjeva “K – 100013 – A”,
  2. Ovjereni račun ili situacija,
  3. Ugovor o radovima s izvođačem,
  4. Akt JLS o nositelju investicije.

 

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

 III. 

 Zahtjev se podnosi do 12.12.2014. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje gradnje ili rekonstrukcije dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,

poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Antuna Nemčića 5

48000 Koprivnica

s naznakom “K – 100013 – vodoopskrba”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IV.

 Rješenje o plaćanju po ovjerenim situacijama donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

V.

 Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i dostaviti na adrese Jedinicama lokalne samouprave iz I, II i III skupine po indeksu razvrstanosti.

 VI.

 Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon/faks : 658 – 234.

ŽUPAN

KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA : 325-01/14-01/3
URBROJ : 2137/1-03/03-14-5

Koprivnica, 7. travnja 2014.

ŽUPAN:

Darko Koren, ing.građ.