Javni poziv za kapitalni projekt : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture

Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

Javni poziv za kapitalni projekt : K-100013

Izgradnja komunalne vodne infrastrukture

sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za magistralne vodoopskrbne sustave i objekte na magistralnom vodoopskrbnom sustavu za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti

na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Korisnici sufinanciranja gradnje ili rekonstrukcije

I. 

Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, koje su ugovorile s Hrvatskim vodama financiranje (90 %), a 10 % investitor, odnosno JLS na čijem području se izvode radovi.

  Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

 II.

  1. Obrazac zahtjeva “K-100013 – A”,
  2. Ovjereni račun ili situacija.
  3. Ugovor o radovima s izvođačem.
  4. Akt JLS o nositelju investicije.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

III. 

Zahtjev se podnosi do 30.06.2013. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili na http://www.arhiva.kckzz.hr/Zupanijska-uprava/javni-pozivi-i-natjecaji

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje gradnje ili rekonstrukcije dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Nemčićeva 5

48000 Koprivnica
s naznakom “K – 100013 – vodoopskrba”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 IV.

Rješenje o plaćanju po ovjerenim situacijama donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

V.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na Web stranicama Županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi), na e-mail: tomislav.teskera@kckzz.hr  ili telefon 658-234.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA : 325-01/13-01/1
URBROJ : 2137/1-04/05-13-1
Koprivnica, 6. veljače 2013.

ŽUPAN:
Darko Koren,ing.građ., v.r.