Javni poziv za kapitalni projekt K 100008 PODUZETNIČKE ZONE na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.)  i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, Kapitalni projekt K 100008 Poduzetničke zone, KLASA:400-06/16-01/31, URBROJ:2137/1-04/06-16-9 od 14. prosinca  2016. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V
ZA KAPITALNI PROJEKT K 100008 PODUZETNIČKE ZONE
na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100008 Poduzetničke zone za koji je rezervirano 100.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

JLS kao podnositelj zahtjeva za sredstva pomoći / sufinanciranje mora ulagati u:

  • izradu projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge),
  • izgradnju komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama,
  • građevinske objekte namijenjene poticanju i razvoju poduzetništva (tehnološki parkovi, centri kompetencija, poduzetnički inkubatori).

Sufinancirati će se 10% vrijednosti ostvarene investicije u proračunskoj godini odnosno 50% kada se investicija odnosi na opremanje parcele komunalnom infrastrukturom za poznatog kupca.

Za JLS kao investitore, PDV je prihvatljiv trošak.

U slučaju povjeravanja investicije nositelju (trgovačkom društvu), PDV nije prihvatljiv trošak.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev – poduzetničke zone (obrazac K 100008),
  2. Ugovori s izvođačima radova,
  3. Izvedbene situacije (privremene il konačna) ovjerene od nadzornog tijela,
  4. Računi s dokazom o izvršenom plaćanju,
  5. Odluka o nositelju investicije ukoliko to nije JLS.

Ukoliko se investicija odnosi za poznatog kupca potrebno je prethodno navedenu dokumentaciju priložiti: iskazan interes poduzetnika, procjenu statusa i sposobnosti poduzetnika za investiranje u poduzetničkoj zoni, procjenu novozaposlenih, ugovor o kupoprodaji zemljišta s jasno definiranom komunalnoj infrastrukturom koju je obvezna izgraditi JLS, kao i  iskazane troškovima sukladnu glavnom projektu.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.12.2017. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 V.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na  Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr/  (Javni pozivi) i obavijest o Javnom pozivu u tjednom listu Glas Podravine i Prigorja.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/17-01/1
URBOJ:2137/1-04/06-17-1
Koprivnica, 24. ožujka 2017.

 ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.