Javni poziv za Kapitalni projekt K 100008 poduzetničke zone na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10, 7/11 i 6/12 – pročišćeni tekst) i točke IV Programa 1013: Konkurentno gospodarstvo, u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt K 100008 Poduzetničke zone, klasa:400-06/12-01/17, urbroj:2137/1-04/02-12-3  od 24. svibnja. 2011. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 J A V N I   P O Z I V
za Kapitalni projekt K 100008 poduzetničke zone
na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini

 I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100008 Poduzetničke zone, klasa:400-06/12-01/17, urbroj:2137/1-04/02-12-3 od 24. svibnja 2012. godine, dostave svoje zahtjeve.

II.

 Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva

  1. JLS kao podnositelj zahtjeva za subvenciju moraju investirati u izgradnju vodne i komunalne infrastrukture za objekte koji od posebnog interesa za JLS, a sve sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji, iz djelokruga školstva i socijalne skrbi,
  2. Subvencionirati će se 50% vrijednosti investicije izgrađene u proračunskoj godini,
  3. Zahtjev za subvencioniranje se podnosi jednom godišnje.

III.

Potrebna dokumentacija kod podnošenja zahtjeva

1.Zahtjev (obrazac K 100008 – vodna i komunalna infrastruktura,

2.Ugovori s izvođačima radova,

3.Izvedbene situacije (privremene ili konačna) ovjerene od nadzornog tijela.

 IV.

 Način i rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjev upotpunjenom s dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do 15.12.2012. godine, odnosno do utroška sredstava, na adresu Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije i proračun izvršiti isplatu podnositelju zahtjeva.

VI.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:300-01/12-01/37
URBROJ:2137/1-04/02-12-2
Koprivnica, 05. rujna 2012.