Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije“, („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/14.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih
Koprivničko-križevačke županije

I.

Javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) pokreće se postupak izbora za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet), a koji je osnovan kao savjetodavno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini.

II.

Savjet čini jedanaest (11) članova i jedanaest (11) zamjenika članova.

 III.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta predlažu udruge mladih koje su, sukladno svom statutu, opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomlatci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (neformalna skupina mladih mora biti skupina od najmanje 50 mladih).

 IV.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mogu se kandidirati osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.

V.

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta treba sadržavati:

  • ime i prezime kandidata,
  • osobni identifikacijski broj kandidata (OIB),
  • ime roditelja,
  • adresu prebivališta ili boravišta na području Koprivničko-križevačke županije,
  • dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,
  • naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća, student, član studentskog zbora, član udruge, član sindikalne ili strukovne organizacije, nezaposlena/zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke ili neformalne skupine mladih (ostala populacija mladih),
  • obrazloženje prijedloga iz kojeg se vidi zbog čega bi kandidat trebao biti izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta.

Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja, odnosno ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih, prijedlog potpisuje najmanje 50 mladih uz navođenje svojeg imena i prezimena, dana, mjeseca i godine rođenja, osobnog identifikacijskog broja (OIB) i adrese prebivališta/boravišta.

Ukoliko predlagač iz prethodnog stavka ima službeni pečat, na prijedlogu uz potpis predlagatelja mora biti otisnut službeni pečat.

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je objavljen na web stranici Koprivničko-križevačke županije, a može se preuzeti i u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 52, II/kat).

Uz prijedlog iz točke V. ovog Javnog poziva predlagatelj je dužan priložiti dokaz o prebivalištu ili boravištu na području Koprivničko-križevačke županije i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta.

Kada je predlagatelj kandidature udruga, uz prijedlog mora priložiti presliku svojeg statuta iz kojeg je vidljivo da je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, kao i presliku rješenja o svojem upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz tog registra.

VI.

Javni poziv objavit će se na web stranci Koprivničko-križevačke županije kao i u sredstvima javnog priopćavanja s područja Koprivničko-križevačke županije.
Rok za podnošenje prijedloga je osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr, pod naslovom „JAVNI POZIVI I NATJEČAJI“).

VII.

Prijedlozi kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta, s odgovarajućim obrazloženjem, predaju se neposredno u pisarnicu Koprivničko-križevačke županije ili preporučeno poštom na adresu:

Odbor za izbor i imenovanja
Županijske skupštine
Koprivničko-križevačke županije
Ulica Antuna Nemčića 5,
48 000 Koprivnica

s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije – NE OTVARATI“.

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi za izbor članova i zamjenika članova Savjeta neće se razmatrati.

VIII.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta iz prethodnog stavka kao i popis važećih kandidatura, dostavljaju se Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije te se objavljuju na web stranici Koprivničko-križevačke županije i putem sredstava javnog priopćavanja s područja Koprivničko-križevačke županije.

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije, na prvoj sjednici, nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, tajnim glasovanjem bira iste.

IX.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/14-03/4
URBROJ: 2137/1-01/01-14-20
Koprivnica, 8. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing.,v.r.