Javni poziv za Aktivnost – A 100089 poticanje razvoja poljoprivrede– intelektualne usluge

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), i Programa 1016: Ruralni razvoj- izmjene i dopune, KLASA: 400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/01-03/16-14/13 od 26. studenog 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA
AKTIVNOST – A 100089
POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
– INTELEKTUALNE USLUGE

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Aktivnosti: A-100089 Poticanje razvoja poljoprivrede – intelektualne usluge u 2015. godini dostave svoje zahtjeve. Koprivničko – križevačka županija, sufinancirati će projekte u 2015. godini korisnicima nakon dostavljenog izvješća o realizaciji isplate prema ugovoru sklopljenom sa znanstvenim institucijama.
Za provođenje aktivnosti A – 100089 na podskupini 323 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 63.100,00 kuna.

II.

Korisnici poticanja razvoja poljoprivrede, sufinanciranjem VIP projekta u 2015. godini, su fizičke osobe, pravne osobe i ustanove koje izvode istraživanja,VIP projekte i znanstvene projekte na području Koprivničko – križevačke županije.

III.

Sufinancirati će se 100% troškova prema potpisanim ugovorima za VIP projekte, projekt Internacionalizaciju agrara, izrada dizajna i tiska markice, kao i druge intelektualne usluge u 2015. godini.

V.

Znanstveni projekti za koje se traži sufinanciranje, moraju biti odobreni od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP) pri Ministarstvu poljoprivrede.

VI.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje „A – 100089“;
  2. Ugovor o sufinanciranju VIP projekta između Ministarstva i stranke ili odgovarajuća potvrda o odobrenju sufinanciranja projekta od strane Ministarstva, Ugovori između Koprivničko – križevačke županije i nositelja projekta,
  3. Specifikacija troškova izrade projekta uz priložene račune ili predračune,
  4. Izvješće o realizaciji projekta.

VII.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom „A-100089“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke VI. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

VIII.

Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvrši isplatu podnositeljima zahtjeva za subvencioniranje izrade dizajna i tiska markice kvalitete.

IX.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a sve ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili na telefon 048/658-135.

KLASA: 320-01/15-01/51
URBROJ: 2137/1-03/16-15-01
Koprivnica, 22. siječnja 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ., v.r.