Javni poziv za aktivnost: A – 100089 Poticanja razvoja poljoprivrede, intelektualne usluge (izrada dizajna i tiska markice, sufinanciranje VIP projekata, projekt matičnog nasada plemenki sorte Klešćec, projekt NORFor, Internacionalizacija agrara i druge intelektualne usluge) u 2014. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  i   Programa 1016: Ruralni razvoj-  izmjene i dopune, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/16-14/10 od 25. ožujka 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV ZA
AKTIVNOST – A 100089
Poticanja razvoja poljoprivrede, intelektualne usluge (izrada dizajna i tiska markice, sufinanciranje  VIP projekata, projekt matičnog nasada plemenki sorte Klešćec, projekt NORFor, Internacionalizacija agrara i druge intelektualne usluge) u 2014. godini

 I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Aktivnosti: A-100089 Poticanje razvoja poljoprivrede – intelektualne usluge u 2014. godini dostave svoje zahtjeve. Koprivničko – križevačka županija, sufinancirati će  projekte u 2014. godini  korisnicima nakon dostavljenog izvješća o realizaciji isplate prema ugovoru  sklopljenom sa znanstvenim institucijama.

Za provođenje aktivnosti A – 100089 na kontu 323 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 106.500,00 kuna.

 II.

Korisnici poticanja razvoja poljoprivrede, sufinanciranjem VIP projekta u 2014. godini, su fizičke osobe, pravne osobe i ustanove koje izvode istraživanja,VIP projekte i znanstvene projekte na području Koprivničko – križevačke županije.

 III.

Sufinancirati će se 100% troškova prema potpisanim ugovorima.

 V.

Znanstveni projekti za koje se traži sufinanciranje, moraju biti odobreni od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP), pri Ministarstvu poljoprivrede.

 VI.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje „A – 100089“;
  2. Ugovor o sufinanciranju VIP projekta između Ministarstva i stranke ili odgovarajuća potvrda o odobrenju sufinanciranja projekta od strane Ministarstva, Ugovori između Koprivničko – križevačke županije i nositelja projekta,
  3. Specifikacija troškova izrade projekta uz priložene račune.

 VII.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

            Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom „A-100089“

            Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke VI. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

VIII.

 Način plaćanja

            Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvrši isplatu podnositeljima zahtjeva za subvencioniranje izrade dizajna i tiska markice kvalitete.

 IX.

Oglašavanje i informacije

            Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili na telefon 048/658-135.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 KLASA:320-01/14-01/20
URBROJ:2137/1-03/18-14-1
Koprivnica, 9. travanj 2014. godine

 ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ. v. r.