Javni poziv za Aktivnost A 100077 djelatnost udruga građana iz područja gospodarstva i poljoprivrede u 2015. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, aktivnost A 100077 Djelatnost udruga građana iz područja gospodarstva i poljoprivrede, KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/06-14-5 od 26. studenog 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA AKTIVNOST A 100077 DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA
IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE U 2015. GODINI

I.

Pozivaju se Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo i poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Udruge) da u skladu s aktivnosti A 100077 Djelatnost udruga građana iz područja gospodarstva i poljoprivrede dostave svoje zahtjeve, za što je rezervirano 70.000,00 kn.

II.

Programe/projekte mogu predlagati udruge:

  • koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije,
  • koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekata, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje,
  • čiji su programi/projekti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava.

III.

Prednost u ostvarivanju financijske donacije imaju programi/projekti koji su do sada kontinuirano uspješno provođeni te:

  1. organiziranjem edukacija omogućuju stjecanje novih znanja i vještina,
  2. organiziranjem stručnih ekskurzija omogućuju prezentaciju primjera dobre prakse,
  3. imaju razvojni karakter i promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.

IV.

Udruga može prijaviti najviše tri programa/projekta koji će se provoditi u 2015. godini.
Visina donacije iznosi 50% troškova provedbe programa/projekta, a najviše 20.000,00 kuna po jednom korisniku.
Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak, kao i trošak prijevoza koji se prihvaća u cjelokupnom iznosu.

Programi/projekti se predlažu na obrascima koji su dostupni na www.arhiva.kckzz.hr ili se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II:

V.

Obrasci navedeni u točki IV. Javnog poziva podnose se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 11.12.2015. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnositelju zahtjeva.

VII.

Javni poziv objavljuje se u tjedniku „Glas Podravine i Prigorja“ i na internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-01/15-01/2
URBOJ:2137/1-03/06-15-1
Koprivnica, 21. siječnja 2015.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ., v.r.