Javni poziv za Aktivnost: A – 100032 turističke manifestacije županijskog značaja

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), i Programa 1016: Ruralni razvoj- izmjene i dopune, KLASA: 400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/01-03/16-14/13 od 26. studenog 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA AKTIVNOST: A – 100032
TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

I.

Pozivaju se organizatori turističkih manifestacija da u skladu sa Aktivnosti: A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja – na području Koprivničko – križevačke županije u 2015. godini, dostave svoje zahtjeve.
Za provođenje aktivnosti A-100032 na podskupini 381 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 120.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Turistička zajednica Đurđevca, Koprivnice i Križevaca podnose zahtjeve za donacijom,
  2. Donirat će se sredstva za organizaciju manifestacija od županijskog značaja za razvoj turizma u 2015. godini za korisnike iz Javnog poziva i to za „Picokijadu“, „Križevačko veliko spravišče“, „ Podravske motive“ i „Renesansni festival“, po 30.000,00 kuna za svaku navedenu manifestaciju.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac A 100032 – Zahtjev za donacijom turističkih manifestacija županijskog značaja,
  2. Kopija računa sa specifikacijom troškova,
  3. Izvještaj o održanoj manifestaciji, odnosno promidžbeni materijal s vidljivim grbom i nazivom Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi). Zahtjev za subvencioniranje turističkih manifestacija županijskog značaja i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju,
Nemčićeva 5,
48000 Koprivnica,

s naznakom «A-100032»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Korisnik donacije biti će obaviješten o dodjeli donacije prije održavanja iste.
Zaključak o isplati donacije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za donacijom.

VI.

Javni poziv objavljen je na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i poslan elektronskom poštom turističkim zajednicama, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 334-01/15-01/2
URBROJ: 2137/1-01/16-15-01
Koprivnica, 22. siječnja 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.