Javni poziv za Aktivnost A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.), članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.) i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, Aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi, KLASA:400-06/19-01/27, URBROJ:2137/1-04/07-19-4 od 2. prosinca 2019. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA AKTIVNOST A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI
na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini

I.

Pozivaju se poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG) da u cilju promocije vlastitih proizvoda, dostave svoje zahtjeve za individualno/grupno sudjelovanje na tuzemnim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, izuzev onih navedenih u točki VI. ovog Javnog poziva, a sve u skladu s Aktivnošću A 100021 za koju je rezervirano 65.000,00 kuna.

II.

Županija subvencionira 50% svih troškova izložbenog prostora, smještaja i prijevoza
PDV nije prihvatljiv trošak, osim u slučaju kad izlagač nije u sustavu PDV-a kada je prihvatljiv trošak.
Poduzetnici su obvezni na izložbenom prostoru na vidljiv način istaknuti obilježja Županije.
Maksimalni kumulativni iznos potpore po jednom podnosiocu zahtjeva tj. izlagaču iznosi 5.000,00 kn.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev – županijski i gospodarski sajmovi (obrazac A100021/20 – I.),
 2. računi i ugovori,
 3. dokaz o izvršenom plaćanju,
 4. barem jedna slika izložbenog prostora.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11.2020. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II
Antuna Nemčića , 48000 Koprivnica
ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu subvencioniranog iznosa na žiro-račun podnosioca zahtjeva tj. izlagaču.

VI.

U sklopu ove aktivnosti organiziraju se i sajmovi od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju (Županija) za koje se ne dodjeljuju financijska sredstva potpore već Županija osigurava izlagački prostor s potrebnom opremom:

 • 16. Međunarodni pčelarski sajam i 7. Izložba vina i vinogradarske opreme, Gudovac, 8. – 9. veljača 2020.,
 • 25. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo, Virovitica, 13. – 15. ožujak 2020.,
 • Kajkavci u Lisinskom, Zagreb,
 • Proizvodi hrvatskog sela, Zagreb,
 • Tradicija naših starih, Koprivnica,
 • 23. Međunarodni sajam gospodarstva – Mostar 2020., BIH, 31. ožujak – 4. travanj 2020.,
 • Dani travnjaka, Koprivnica,
 • Hrvatsko nacionalno blago, Zagreb,
 • Urbanovo – Festival Pušipela, Čakovec, 15. – 17. svibanj 2020.,
 • Suncokret ruralnog razvoja, Zagreb, 28. siječanj 2020.
 • Dan povrća, Koprivnica,
 • Jesenski međunarodni Bjelovarski sajam, Gudovec, 11.- 13. Rujan 2020.,
 • Dan voća, Đurđevac,
 • Međunarodni voćarski sajam Donji Kraljevec, Donji Kraljevec,
 • 23. Obrtnički i gospodarski sajam, Križevci,
 • 18. Izložba vina Koprivničko-križevačke županije,
 • Međunarodna izložba vina „Zlatna vina Alpe Adria“.

Za navedene sajmove Županija će zakupiti izlagački prostor, a zainteresirani trebaju popunjeni obrazac prijave za sudjelovanje na izložbama, sajmovima i drugim događanjima (obrazac A 100021/20 – II.) dostaviti na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 66/II
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
ili na e-mail:denis.maksic@kckzz.hr

VII.

Temeljem Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14. i 69/17.), izlagaču na sajmu će se izdati Potvrda o dodijeljenoj potpori male vrijednosti te će vrijednost iste biti unesena u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti.

VIII.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi) i obavijest o Javnom pozivu u tjednom listu Podravski list.
Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/20-01/2
URBOJ:2137/1-04/08-20-1
Koprivnica, 3. veljača 2020.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ.