JAVNI POZIV vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 27. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05., 75/09., 153/09., 14/14., 21/16., 41/16. i 67/16.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o načinu raspodijele sredstava vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/12. i 1/14.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.) i Programa 1015: Lovno gospodarstvo i šumarstvo (KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/11-16-13 od 14. prosinca 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
vlasnicima zemljišta bez prava lova
na području Koprivničko-križevačke županije

I. Predmet Javnog poziva: dodjela novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije.

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu novčane naknade, te potrebna dokumentacija:

Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici zemljišta bez prava lova, na kojem je ustanovljeno državno ili zajedničko lovište na području Koprivničko-križevačke županije.

Vlasnici zemljišta bez prava lova mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu predajom zahtjeva Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo na Obrascu zahtjeva A-100029 koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće:

  • kopiju izvatka iz zemljišne knjige (vlasnički list), za sve čestice u vlasništvu na području pojedinog lovišta, ne stariju od 6. mjeseci;
  • kopiju kartice ŽIRO računa/IBAN;
  • Upravnu pristojbu sukladno Zakonu o upravnim pristojbama  („Narodne novine“ broj 115/16.), u iznosu 20,00 kuna na zahtjev sukladno Tar.br.1. i 50,00 kuna na Rješenje sukladno Tar.br.2.

Obrazac zahtjeva zainteresiranim strankama biti će dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, neće se razmatrati.

Župan Koprivničko-križevačke županije donosi Rješenje o raspodijeli novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. Minimalni i maksimalni iznos novčane naknade, te postupak obračuna:

Visinu novčane naknade određuje površina zemljišta i lovišta, te visina lovozakupnine i koncesije koju plaćaju lovozakupnici i koncesionari.

Novčana naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova određuje se slijedećim postupkom obračuna:

Ukupna površina zemljišta vlasnika/Ukupna površina lovišta unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika *100 = iznos za obračun.

Ukupan iznos lovozakupnine/koncesije za lovište unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika * 50% = 50% lovozakupnine/koncesije.

50% lovozakupnine/koncesije * iznos za obračun/100 = iznos naknade.

Vlasnicima zemljišta pripada novčana naknada od uplaćene lovozakupnine i koncesije u 2016. godini, koja iznosi minimalno 1,62 kuna po hektaru površine do maksimalno 17,89 kuna po hektaru površine, obuhvaćene lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina i koncesija, a sukladno tablici obračuna za pojedina lovišta koja će biti dostupna na web stranici Koprivničko-križevačke županije u sklopu ovog javnog poziva.

IV. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo, Ulica A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

V. Vrijeme trajanja natječaja:

Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2017. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima javnog poziva podnesene prijave, neće se razmatrati.

Javni poziv će se objaviti u Glasu Podravine i Prigorja, web stranici Koprivničko-križevačke županije i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Odsjeka za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo.

VI.Informacije:

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona 048/658-138, na e-mail:snjezana.babok.grgic@kckzz.hr, radnim danom od 7-15 sati.

Detaljnije informacije o novčanoj naknadi vlasnicima zemljišta bez prava lova kao i Obrazac zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 323-01/17-01/2
URBROJ: 2137/1-04/11-17-1
Koprivnica, 20. veljače 2017.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.