Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije 2012.

Na temelju članka 27. Zakona o lovstvu (”Narodne novine” broj 140/05., 75/09., i 153/09.) i članka 36. stavka 2. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/09, 12/09., 10/10., 7/11. i 6/12. – pročišćeni tekst) Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV
vlasnicima zemljišta bez prava lova
na području Koprivničko-križevačke županije

I. Predmet Javnog poziva: dodjela novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije,

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu novčane naknade, te potrebna dokumentacija:

Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici zemljišta bez prava lova, na kojem je ustanovljeno državno ili zajedničko lovište na području Koprivničko-križevačke županije.

Vlasnici zemljišta bez prava lova mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu predajom zahtjeva  Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam na Obrascu KKŽ-LNZ koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • kopiju izvatka iz zemljišne knjige (vlasnički list), za sve čestice u vlasništvu na području pojedinog lovišta (ne stariji od šest mjeseci);
  • obostranu kopiju osobne iskaznice, odnosno za obrt i tvrtke – rješenje o registraciji;
  • kopiju kartice računa.

Obrazac KKŽ-LNZ zahtjeva će zainteresiranima biti dostupan u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije; www.arhiva.kckzz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva neće se razmatrati.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam donosi Rješenje o raspodijeli novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, a o žalbi na Rješenje odlučuje nadležno Ministarstvo.

III. Minimalni i maksimalni iznos novčane naknade, te postupak obračuna:

Visinu novčane naknade određuje površina zemljišta i lovišta, te visina lovozakupnine i koncesije koju plaćaju lovozakupnici i koncesionari.

Novčana naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova određuje se slijedećim postupkom obračuna:

Ukupna površina zemljišta vlasnika/Ukupna površina lovišta unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika* 100 = iznos za obračun.

Ukupan iznos lovozakupnine/koncesije za lovište unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika * 50% = 50% lovozakupnine/koncesije.

50% lovozakupnine/koncesije * iznos za obračun/100 = iznos naknade.

Vlasnicima zemljišta pripada novčana naknada od uplaćene lovozakupnine i koncesije u 2012. godini, koja iznosi minimalno 1,42 kn po hektaru površine do maximalno 12,66 kn po hektaru površine, obuhvaćene lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina i koncesija.

IV. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Ulica A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

V. Vrijeme trajanja natječaja:

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2013. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima javnog poziva podnesene prijave, neće se razmatrati.

Javni poziv će se objaviti u javnim medijima, web stranici Koprivničko-križevačke županije i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam.

VI. Informacije:

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona 048/658-138, radnim danom od 7-15 sati.

Detaljnije informacije o novčanoj naknadi vlasnicima zemljišta bez prava lova kao i Obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije; www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 323-01/12-01/28
URBROJ: 2137/1-05/04-12-1
Koprivnica, 21. prosinca 2012.                                                                  

ŽUPAN:
Darko Koren,ing.građ., v.r.