Javni poziv tekući projekt: T – 100011 Poticanje nabave mreže za zaštitu od tuče na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

  Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:320-01/13-01/141, URBROJ:2137/1-05/07-13-1  04. studeni 2013), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – Izmjene i dopune (KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/16-14/10, od 25. ožujka 2014.) , Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

TEKUĆI PROJEKT: T – 100011
Poticanje nabave mreže za zaštitu od tuče
na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

I.   

Opći dio

Subvencioniranje poticanja nabave mreže za zaštitu od tuče, ostvaruju korisnici u 2014. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

 Za provođenje tekućeg projekta T – 100011 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 40.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
  2. Subvencionirati će se troškovi nabave mreže za zaštitu od tuče u iznosu od 30%, nabavne cijene mreže za zaštitu od tuče, a maksimalno 20.000,00 kuna po  podnositelju zahtjeva. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
  3. Zahtjev za subvencioniranje nabave mreže za zaštitu od tuče podnosi se jednom godišnje.
  4. Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije poticanje nabave mreže za zaštitu od tuče, zadržava pravo vršiti kontrolu namjenskog korištenja subvencije o čemu će biti sastavljen zapisnik.

 III. 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva «T-100011»;
  2. Kopija računa o nabavi mreže za zaštitu od tuče u 2014. godini;
  3. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  4. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a .

 IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

            Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje nabave mreže za zaštitu od tuče i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom «T-100013»

            Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju nabave mreže za zaštitu od tuče.

VI.

Oglašavanje i informacije

                     Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije   (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i  međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189, ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 920-07/14-01/3
URBROJ: 2137/1-03/19-14-1
Koprivnica,  09. travnja 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.