Javni poziv T-100043 sufinanciranje kamata za kredite za interesne grupe namjenjene predfinanciranju

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), i Programa 1016: Ruralni razvoj KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/1-03/16-14-13 od 26. studenog 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
T-100043 SUFINANCIRANJE KAMATA ZA KREDITE ZA INTERESNE GRUPE NAMIJENJENE PREDFINANCIRANJU

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100043 Sufinanciranje kamata za kredite za interesne grupe namijenjene predfinanciranju na području Koprivničko – križevačke županije u 2015. godini, dostave svoje zahtjeve. Zahtjev za sufinanciranje kamata podnosi se jednom godišnje. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u podskupini 381 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 30.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji

  1. Interesne grupe osoba u ustanovama, udrugama, organizacijama i slično koje se bave ruralnim razvojem moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko – križevačke županije,
  2. Svrha projekta je povećati gospodarsku aktivnost, kvalitetu pripreme projekata i povećati mogućnost njihovog iskorištavanja subvencioniranjem kamata za kredite interesnih skupina (LAG-ovi, Proizvođačke organizacije, Klasteri i slične organizacije) na području Koprivničko – križevačke županije u 2015. godini,
  3. Subvencionirat će se kamata u iznosu od 2%,
  4. Zahtjev se podnosi jednom godišnje.

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

Podnositelji zahtjeva za Sufinanciranje kamata za kredite za interesne grupe namijenjene predfinanciranju na području Koprivničko – križevačke županije u 2015. godini

  1. Obrazac zahtjeva „T- 100043“,
  2. Kopija Odluke o osnivanju ( klasteri, zadruge , gospodarsko interesna udruženja i sl.),
  3. Kopija ugovora s bankom o kreditu s otplatnim planom,
  4. Kopija Rješenja o upisu u Registar udruga, poljoprivrednih organizacija i sl.,
  5. Kopija žiro računa (IBAN),
  6. Kopija projekta za čije se predfinanciranje koristi kredit.

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a zahtjev za sufinanciranjem kamata za kredite za interesne grupe namijenjene predfinanciranju dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «A-100043»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije kamate donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju.

VI.

Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), u Glasu Podravine i Prigorja, te poslan elektronskom poštom interesnim udrugama iz baze podataka, a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

KLASA:320-01/15-01/53
URBROJ:2137/1-03/18-15-1
Koprivnica, 28. siječnja 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.