Javni poziv T-100038 poticanje apliciranja kapitalnih projekata iz djelatnosti poljoprivrede na korištenje bespovratnih sredstava fondova EU

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), i Programa 1016: Ruralni razvoj KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/1-03/16-14-13 od 26. studenog 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
T-100038 POTICANJE APLICIRANJA KAPITALNIH PROJEKATA IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE NA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA FONDOVA EU

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100038 Poticanje apliciranja kapitalnih projekata iz djelatnosti poljoprivrede na korištenje bespovratnih sredstava fondova EU na području Koprivničko – križevačke županije u 2015. godini, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T 100038 na kontu 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 70.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji

 1. Fizičke i pravne osobe iz djelatnosti poljoprivrede podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko – križevačke županije.
 2. Svrha projekta je poticanje apliciranja kapitalnih projekata iz djelatnosti poljoprivrede na korištenje bespovratnih sredstava fondova EU na području Koprivničko – križevačke županije u 2015. godini.
 3. Subvencionirat će se 30% troškova po računima prihvatljivih troškova, ali ne više od 10.000,00 kn. Korisnici koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.
 4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
 5. Zahtjev za subvencioniranje apliciranja kapitalnih projekata iz djelatnosti poljoprivrede na korištenje bespovratnih sredstava fondova EU, odnosno nacionalnih fondova sa izvorima financiranja iz EU podnosi se jednom godišnje.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

Za pravne i fizičke osobe podnositelje zahtjeva za Poticanje apliciranja kapitalnih projekata iz djelatnosti poljoprivrede na korištenje bespovratnih sredstava fondova EU na području Koprivničko – križevačke županije u 2015. godini

 1. Obrazac zahtjeva „T- 100038“,
 2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 3. Računi ovlaštenih izrađivača pripremne dokumentacije,
 4. Kopiju projektne dokumentacije ili projektnog prijedloga,
 5. Potvrda o predaji projekta na javni poziv za korištenje bespovratnih sredstava,
 6. Kopija IBAN-a podnositelja zahtjeva.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a zahtjev za subvencioniranje apliciranja kapitalnih projekata iz djelatnosti poljoprivrede na korištenje bespovratnih sredstava fondova EU dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

s naznakom «A-100038»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju.

VI.

Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/15-01/44
URBROJ:2137/1-03/18-15-1
Koprivnica, 26. siječnja 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.