Javni poziv T-100031 Sufinanciranje poslovnih udruživanja (klasteri, zadruge gospodarsko interesna udružanja, proizvođaćke organizacije i slično)

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13, 14/13 i 9/15), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 4/15 i 9/15), članka 3. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 2/15 i 9/15), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-13 od 26. studenog 2014), Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralnog razvoja (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-10, Koprivnica, 05. svibnja 2015.), II Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/16-15-21, Koprivnica, 29. rujna 2015.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
T-100031
SUFINANCIRANJE POSLOVNIH UDRUŽIVANJA
( KLASTERI, ZADRUGE GOSPODARSKO INTERESNA UDRUŽANJA,
PROIZVOĐAĆKE ORGANIZACIJE I SLIČNO)

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100031 Sufinanciranje poslovnih udruživanja (klasteri, zadruge, gospodarsko interesna udruženja, proizvođačke organizacije, lokalne akcijske grupe i slično) na području Koprivničko – križevačke županije u 2015. godini, dostave svoje zahtjeve.
Za provođenje tekućeg projekta T 100031 na podskupini 381 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 20.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva

  1. Korisnici donacije za sufinanciranje poslovnih udruživanja (klasteri, zadruge, gospodarsko interesna udruženja, proizvođačke organizacije, lokalne akcijske grupe i slično) u 2015. godini su klasteri, zadruge, poljoprivredne udruge, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s prebivalištem odnosno sjedištem u Koprivničko–križevačkoj županiji.
  2. Svrha sufinanciranja poslovnih udruživanja je u cilju povećanja gospodarske aktivnosti kao i dostizanje višeg stupnja konkurentnosti i isplativosti poljoprivredne proizvodnje, povezivanje s drugim inicijativama (međužupanijske i međuregionalne), a sufinancirat će se nabava opreme potrebne za rad (informatička oprema, uredska oprema). Tekućom donacijom financirat će se održavanje web stranice Đurđevačke vinske ceste i izrada promidžbenih materijala za potrebe Klastera vinara Đurđevac (Hosting za www.vinske-ceste.info) i izrada poslovnog plana Proizvođačke organizacije mljekara „Drava – Sava.
  3. Sufinancirat će se 100 % od prihvatljivih troškova, ali ne više od 10.000,00 kn. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva

  1. Kopija Odluke o osnivanju ( klasteri, zadruge, gospodarsko interesna udruženja i sl.) u 2015. godini,
  2. Kopija računa ili predračuna za opremu;
  3. Obrazac zahtjeva „ T- 1000031“;
  4. Izvješće o osnivanju klastera, zadruge, gospodarsko interesnog udruženja, proizvođačkih organizacija i sl.,
  5. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za sufinanciranje poslovnih udruživanja u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom „T 100031“
Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati donacije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za sufinanciranje poslovnog udruživanja.

VI.

Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon: 048/658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/15-01/50
URBROJ:2137/1-03/16-15-02
Koprivnica, 07. listopada 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.