Javni poziv kapitalni projekt: K–100048 Poticanje izgradnje skladišnih prostora

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/16-14/12, od 25. ožujka 2014.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

KAPITALNI PROJEKT: K–100048
POTICANJE IZGRADNJE SKLADIŠNIH PROSTORA

 I.

Opći dio

Subvencioniranje izgradnje skladišnih prostora za proizvode primarne poljoprivredne proizvodnje (voće povrće i poljoprivredne prerađevine), ostvaruju korisnici u 2014. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje kapitalnog projekta T-100048 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna.

 II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Korisnici subvencije su pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi izgradnje, uređenja i opremanja objekata za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda u klimatiziranim uvjetima (voća, povrća i poljoprivrednih prerađevina) u iznosu 25% prihvatljivih troškova, i u maksimalnom iznosu od 50.000,00 kuna. Za korisnike u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljivi trošak.
 3. Korisnik subvencije mora biti vlasnik ili korisnik objekta koji se gradi ili uređuje kao prostor za čuvanje polj. proizvoda u klimatiziranim uvjetima;
 4. Računi ili ugovori o kupnji priloženi zahtjevu za subvenciju po kapitalnom projektu, ne mogu biti stariji  od dvije godine u trenutku podnošenja zahtjeva;
 5. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 1. Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije poticanje izgradnje skladišnih prostora zadržava pravo vršiti kontrolu namjenskog korištenja subvencije o čemu će biti sastavljen zapisnik.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva «K-100048»;
 2. Kopija posjedovnog lista (ne starijeg od 6 mjeseci) ili ugovor o najmu (najmanje u trajanju od 10 godina od trenutka podnošenja zahtjeva), za objekt ili česticu u/na kojoj se nalazi predmetna investicija;
 3. Kopija računa o kupnji materijala, opreme, izvođača radova, ugovor o kupnji gotovog objekta (za namjenu čuvanja proizvoda) ili ovjereni virman;
 4. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili druga dokumentacija na osnovu koje se može utvrditi da je podnosilac zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 5. Kopija osobne iskaznice ili obrtnice za fizičke osobe i izvadak iz registra trgovačkog suda za pravne osobe;
 6. Izjava o namjeni subvencioniranog skladišnog prostora;
 7. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, ili na stranicama www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje izgradnje skladišnih prostora i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom „K–100048“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju izgradnje skladišnih prostora.

 VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/23
URBROJ: 2137/1-03/19-14-1
Koprivnica,  09. travnja 2014.

 ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.