Javni poziv A-100027 – Poticanje stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), Programa 1019: Razvoj poljoprivrede, KLASA: 320-01/13-01/141, URBROJ:2137/1-05/07-13-1 od 04. studenog 2013. godine i   Programa 1014: Razvoj poljoprivrede –  izmjene i dopune, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/16-14/10 od 25. ožujka 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV
A-100027 –
POTICANJE STJECANJA ZNANJA I VJEŠTINA
U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI

I. 

               Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da u skladu s aktivnosti: A – 100027 – Poticanje stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini podnesu zahtjev za subvencijom edukacije.

Za provođenje aktivnosti A-100027 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 180.000,00 kuna.

II. 

 Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Zahtjev mogu podnositi: poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge, trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede za stečena znanja i vještine prema uvjerenjima, certifikatima, iskaznicama i sličnim dokumentima koje izdaje certificirana obrazovna ustanova, te za analize ovlaštenih laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka i stočne hrane Hrvatske poljoprivredne agencije. Podnositelji zahtjeva za edukaciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
 2. Zainteresirani korisnik podnosi zahtjev sa aktom o stjecanju znanja i vještina, također uz zahtjev podnosi račun o izvršenoj uplati edukacije, stručnog osposobljavanja i završenog seminara sa uvjerenjem, certifikatom, iskaznicom ili drugim dokumentom kojim dokazuje da je uspješno završio osposobljavanje u certificiranim ustanovama, te će se nakon sakupljene dokumentacije donijeti zaključak o subvenciji i isplata korisniku na račun.
 3. Korisnici subvencije za ispitivanje stočne hrane i kvalitete mlijeka uz zahtjev dostavljaju analizu kvalitete sa računima, te će se nakon sakupljene dokumentacije donijeti zaključak o subvenciji i izvršiti će se isplata korisniku na račun.
 4. Subvencionirat će se troškovi edukacije, stručnog osposobljavanja i seminara u iznosu od 30% od računa, ne više od 500,00 kn po osobi za troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i seminara. Korisnici koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.
 5. Subvencionirat će se  100% iznosa računa za analizu mlijeka i stočne hrane u cilju poboljšanja kvalitete. Korisnici koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak,
 6. Prihvatljivi su troškovi stjecanja znanja i vještina u 2013. godini.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

za pravne i fizičke osobe i poljoprivredne udruge:

 1. Obrazac zahtjeva «A 100027»;
 2. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za polaznike;
 3. Kopija  računa za uslugu;
 4. Certifikat, iskaznica odnosno drugi odgovarajući dokument o stečenom znanju,
 5. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

 IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

            Zahtjev se podnosi do 12. prosinca.2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje obrazovanja u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom „A 100027“

            Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V. 

             Zaključak o isplati subvencije donosi Župan  Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje edukacije, stručnog osposobljavanja i završenog seminara sa uvjerenjem.

 VI.

            Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr)   i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon: 048/658-135 i e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/25
URBROJ:2137/1-03/18-14-1
Koprivnica, 9. travnja 2014. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.