Javni poziv A-100027 – poticanje stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), Programa 1014: Razvoj poljoprivrede, KLASA: 400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studenog 2014. godine, Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
A-100027 – POTICANJE STJECANJA ZNANJA I VJEŠTINA U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI

I.

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da u skladu s aktivnosti: A-100027 – Poticanje stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2015. godini podnesu zahtjev za subvencijom edukacije.
Za provođenje aktivnosti A-100027 na kontu 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 200.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Zahtjev mogu podnositi: fizičke osobe koje su poljoprivredni proizvođači ili članovi/zaposlenici OPG-a ili poljoprivrednim udrugama, obrtnici, zadruge, trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede za stečena znanja i vještine prema uvjerenjima, certifikatima, iskaznicama i sličnim dokumentima koje izdaje certificirana obrazovna ustanova, te za analize ovlaštenih laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka i stočne hrane. Podnositelji zahtjeva za edukaciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj ili član.
 2. Zainteresirani korisnik podnosi zahtjev sa aktom o stjecanju znanja i vještina, uz zahtjev podnosi račun o izvršenoj uplati edukacije, stručnog osposobljavanja i završenog seminara sa uvjerenjem, certifikatom, iskaznicom ili drugim dokumentom kojim dokazuje da je uspješno završio osposobljavanje u certificiranim ustanovama, te će se nakon sakupljene dokumentacije donijeti zaključak o subvenciji i isplata korisniku na račun.
 3. Korisnici subvencije za ispitivanje stočne hrane i kvalitete mlijeka uz zahtjev dostavljaju analizu kvalitete sa računima, te će se nakon sakupljene dokumentacije donijeti zaključak o subvenciji i izvršiti će se isplata korisniku na račun.
 4. Subvencionirat će se troškovi edukacije, stručnog osposobljavanja i seminara u iznosu od 30% od računa, ne više od 500,00 kn po osobi za troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i seminara. Korisnici koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.
 5. Subvencionirat će se 100% iznosa računa za analizu mlijeka i stočne hrane u cilju poboljšanja kvalitete. Korisnici koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak,
 6. Prihvatljivi su troškovi stjecanja znanja i vještina u 2014. godini.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju:

 1. Obrazac zahtjeva «A 100027»,
 2. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za polaznike – fizičke osobe (ili rješenje trgovačkog suda za pravne osobe),
 3. Kopija računa za edukaciju ili ispitivanje mlijeka ili stočne hrane,
 4. Kopija Ugovora s certificiranom obrazovnom ustanovom, ukoliko je isti zaključila pravna osoba za svoje zaposlenike,
 5. Certifikat, iskaznica, uvjerenje odnosno drugi odgovarajući dokument o stečenom znanju,
 6. Kopija kartice žiro-računa s IBAN-om,
 7. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje obrazovanja u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom „A 100027“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje edukacije, stručnog osposobljavanja i završenog seminara sa uvjerenjem.

VI.

Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon: 048/658-135 i e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/15-01/42
URBROJ: 2137/1-03/16-15-01
Koprivnica, 21. siječnja 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.